Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen 1e Gesticht

Zitting van den 17 Maart 1849


Present
C. W. Rensing, Presd
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Alle de Leden zijn tegenwoordig.

wordt voorgenomen:

Rut Slot N6238 (Bed. kol.) (1e desertie, verkoop van 1 witte voerl. Broek Mans 3 Taille- tarief waarde f 1.80)

Gevraagd zijnde welke redenen hij had om de Koloniën heimelijk te verlaten, kon hij daar voor geene door den Raad aanneembare redenen aanvoeren.

Men gebood hij buiten zoude staan om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 11 van het reglement van Tucht voor Bedelaars Kolonisten
Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit:

den Bed. Kolonist Rut Slot N. 6238 te straffen met 10 dagen opsluiting in de strafkamer, de twee eersten & de twee laatsten te water & brood, tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met f 4.50 wegens betaalde premie en transport  kosten, zoo mede met f 3.60 wegens dubbele vergoeding volgens tarief waarde voor den verkoop van 1 witte voerlakensche broek Mans 3 Taille, te zamen dus met f 8.10-

Men liet hem binnen staan, las hem dit vonnis voor, waarna hij aftrad.

Door geen der leden eenig voorstel gedaan zijnde, sluit de president de vergdering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(was get) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

voor copie conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag