Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen N. 1

Zitting van den 4 Mei 1849


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

De President den raad geopend hebbende waren alle Leden tegenwoordig.

Wordt voorgenomen:

Pieter Seijes van Assen N1279 (desertie voor de 3e maal)

De president brengt ter kennis van den Raad dat genoemden persoon aan de Ommerschans is aangebragt en dat hij alhier ingevolge aanschrijving der Permanente Commissie d.d. 30(31?) Augustus 1834 N16 voor den Raad van Tucht dient teregt te staan.

Gezien Art 11 van het Reglement van Tucht voor Bedelaars Kolonisten
Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit

Den Bedelaars Kolonist P. S. van Assen N. 1279 te straffen met 14 dagen opsluiting in de strafkamer de 3 eerste & de 3 laatste dagen te water & brood en 20 Rietslagen; zoo mede om gedurende ten minsten vier maanden eene onderscheidene kleeding te moeten dragen en bij afschrift dezes daarvan kennis te geven aan den Directeur te Ommerschans.

De President sluit den Raad.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door C. W. Rensing, President, A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman, Leden van den Raad.- J. F. Morriën, secretaris

Voor Copie conform
de secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag