Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten te Veenhuizen 1e Gesticht

Zitting van den 20 Junij 1849


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. v d Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Alle leden zijn tegenwoordig.

wordt voorgenomen:

Willem of Jacobus van Rooijen N2826 (1e desertie met verzwarende omstandigheden, medeneeming van koloniale kleeding)

De Raad gebood hij binnen zoude staan om gehoord te worden.

Hij had geene door den Raad aanneembare redenen ter zijner verontschuldiging in te brengen.

Men liet hem buiten staan om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 11 van het Reglement van Tucht voor Bedelaars kolonisten
Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit:

Den Bedelaars Kolonist W. of J. van Rooijen N2826 te straffen met 14 dagen opsluiting in de strafkamer in boeijen, waar van de 3 eersten en de 3 laatsten te water en brood; voorts zijne rekening oververdiensten te belasten met f 4.75 wegens betaalde premie en transport kosten;
zoo mede met f -.30 voor verpleging in de strafkamer te Frederiksoord, alwaar hij door den Veldwachter van Wolvega, waar hij gearresteerd werdt, opgebragt is geworden, en door den Bode naar herwaards is getransporteerd,
te samen dus met eene som van f 5.05.- voorts met terug plaatsing naar het 2e Gesticht, van waar hij was overgenomen.

Men liet hem binnen staan, las hem dit vonnis voor, waarop hij aftrad.

Niets verder ter behandeling zijnde sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris
   
voor Copie Conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag