Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 30 Junij 1849


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Alle Leden zijn tegenwoordig.

wordt voorgenomen:

Hartog Abraham Berkenhoff N4053 Bed. kol. (Brutaliteit tegen den Zaalopziener J. Jacobson)

Binnen gebragt zijnde en gevraagd welke redenen hij gehad heeft den Zaalopziener J. Jacobson te brutaliseren, had hij geene aanneembare redenen ter zijnder verontschuldiging in te brengen.

Men liet hem buiten staan om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 9 van het Reglement van Tucht voor Bedelaars kolonisten.-
Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit

Den bedelaars kolonist H. A. Berkenhoff N. 4053 te straffen met 8 dagen opsluiting in de provoost.

Men gebood hij binnen zoude staan, las hem dit vonnis voor, waarop hij aftrad.

Niets verder te behandelen zijnde, sluit de president de vergadering.
(wasgt) C. W. Rensing, Presidt
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris
   
voor Copie Conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag