Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het 1e Gesticht Veenhuizen

Zitting van den 13 October 1849


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

De Raad bij een geroepen zijnde waren alle Leden present.

Wordt voorgenomen:

Warner Bruins Slot N2566 Bed. Kolonist (desertie voor de 6e maal)

Men liet hem binnen staan om gehoord te worden.

Hij had geene andere redenen voor zijne herhaalde ontvlugting in te brengen dan alléén dat de zucht om zijne betrekkingen te zien hem hier toe bij herhaling genoopt hadden.

Op de vraag of de Wees F. J. W. Heghuijzen N. PK 67 hem eene ontslagbrief ten name van Rokus Man verkocht had, waarvoor hij Slot, hem eene witte voerlakensche broek gegeven, onder voorwaarde hij die konde behouden wanneer zijne desertie volbragt en hij niet gearresteerd en naar herwaards overgebragt werd.- bekende hij volledig den afspraak met genoemden Heghuijzen gemaakt te hebben, en hem ook werkelijk die broek gegeven had.

Men gebood hij buiten zoude staan om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 11- van het reglement van Tucht voor Bedelaars kolonisten
Gehoord het gevoelen van elk Lid van den Raad in het bijzonder

Besluit:

Den Bedelaars Kolonist W. B. Slot N. 2566 te straffen met 14 dagen opsluiting in de strafkamer in boeijen, de drie eerste en de drie laatste dagen te water en brood, bovendien met 25 Rietjes slagen en om gedurende ten minste vier maanden eene onderscheidene kleeding te moeten dragen en overplaatsing naar het 3e Gesticht, zoo mede zijne rekening oververdiensten te belasten met f 5.50 wegens betaalde premie en transport kosten.

Men gebood hij binnen zoude staan, las hem dit vonnis voor, waarop hij aftrad.

De President sluit de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld, en onderteekend door
(wasget) C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris
   
voor Copij Conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag