Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het 1e Gesticht Veenhuizen

Zitting van den 6 April 1850


Present
C. W. Rensing, Presdt
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. v d Ven, B. Nijman

Alle Leden zijn tegenwoordig.

wordt voorgenomen

Joseph Mozes Aardappel N1273 en
Meijer Prins N3196
(Bedelaars Kolonisten en beiden deserteurs voor de 1e maal)

De raad gebood zij successivelijk binnen zouden staan om gehoord te worden.

Beiden gaven voor dat alléén de zucht om hunne betrekkingen te Amsterdam te bezoeken, hen tot het plegen van dit misdrijf aangespoord had.

Men liet hen buiten staan om over hun misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 11 van het Reglement van Tucht voor Bedelaars Kolonisten

Gehoord het gevoelen van den raad

Besluit

de Bedelaars Kolonisten J. M. Aardappel N1273 en Meijer Prins N3196, respectivelijk te straffen met 10 dagen opsluiting in de strafkamer waarvan de twee eerste en de twee laatste in boeijen, tevens hunne respective rekeningen oververdiensten te belasten voor elk met f 3,40 wegens betaalde premie en transportkosten.

de raad gebood zij binnen zouden staan, las hun dit vonnis voor waar na zij aftraden.

De President sluit de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, Voorzitter
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

voor copie conform
de secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 22 mei 1850 N3, invnr 670

Notities bij het zittingsverslag