Extract uit de Notulen van het verhandelde in de raad van Tucht voor Bedelaars Kolonisten bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 11 September 1856


Present
C. W. Rensing, Presdt
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, R. S. Hunia, B. W. Dikland
J. F. Morriën, sectr

De raad te zaam gekomen zijnde, wordt door den voorzitter geopend.

Voor de raad verschijnt de Bedelaars Kolonist J. Costerus N1581 in dienst als stalknecht bij den Onder Directeur Heidema beschuldigd van het opkoopen van twee bedlakens en 1 wolledeken uit de zalen van het binnengesticht van de weezen G. E. Smits N1010, G. Kieliger N2112 en den bedelaars kolonisten jongen C. Furst N1624, die onder hen drieën deze goederen gestolen en in een kruiwagen onder aardappelschillen, de poort hebben uitgebragt.

De drie opgenoemde jongens bekennen hieraan schuldig te zijn, en bewijzen J. Costerus, die zulks ontkend, dat hij deze goederen voor een spotprijs van hun gekocht heeft.

Gedurende de zitting van de raad worden twee leden van de raad afgevaardigd, om het beddegoed en verder toebehoren van Costerus op te nemen.

Het rapport deswegens ingebragt doet zien, dat deze goederen niet meer voorhanden, maar reeds weder aan een ander, allerwaarschijnlijkst buiten de Kolonie verkocht zijn.

Gezien art 13 van het Reglement van Tucht voor Bedelaars Kolonisten

In aanmerking nemende, dat Costerus in dezen als werkelijk heeler moet beschouwd worden.

Wordt besloten

Den bedelaars kolonist J. Costerus te straffen met terugplaatsing naar het 3e Gesticht, van waar hij in der tijd is overgenomen geworden, en wijders met 8 dagen opsluiting in de strafkamer

Geene andere zaken te behandelen zijnde sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, R. S. Hunia, B. W. Dikland
J. F. Morriën, secretaris

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 14 oktober 1856 N14, invnr 844

Notities bij het zittingsverslag