Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht bij het 1e Gesticht Veenhuizen
Zitting van den 2e December 1858


Tegenwoordig zijn:
C. W. Rensing, Pr
G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman

De Raad wordt door den Voorzitter geöpend.

Den bedelaars kolonist J. W. Rikkers verschijnt ten gevolge aanschrijving van het Beheer nader voor de Raad van Tucht. Het door Rikkers bezoeken van het huisgezin van Lindeman te Willemsoord, moet als desertie beschouwd worden.

De notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht van den 17 September a.p. worden gelezen.

Gezien art 11 van het reglement van Tucht voor bedelaars kolonisten

wordt besloten

Den bedelaars kolonist J. W. Rikkers te straffen met opsluiting in de strafkamer gedurende den tijd van 8 dagen, met verbeurd verklaring van zijn te goed op oververdiensten.

Dit vonnis wordt aan Rikkers kenbaar gemaakt.

Aldus gedaan op dato, als in het hoofd  dezes vermeld.-
De President en Leeden
(was geteek.) C. W. Rensing, pr, G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman

Voor Extract Conform
De Secretaris
J. F. Morriën


Notitie onderaan het verslag, vermoedelijk van adjunct-directeur Rensing:
Volgens aanschrijving van den 20 December 1858 N3, is den bed. kol. Rikkers wederom in het genot gesteld van zijne oververdiensten

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 18 januari 1859 N24, invnr 905

Notities bij het zittingsverslag