Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor bedelaars kolonisten te Veenhuizen 1e Gesticht

Zitting van den 5 Mei 1859


Tegenwoordig
C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema. L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

De Raad wordt door den voorzitter geopend.

Wordt voorgebragt
De bedelaars kolonisten man Michel Michels N747 deserteur voor de 1e maal zijnde hij door eene Rijksveldwachter terug gebragt.-

Gezien art. 11 van het Reglement van Tucht voor bedelaars kolonisten

Wordt besloten te straffen

voornoemde M. Michels gedurende den tijd van 10 dagen provoost in boeijen de twee eerste te Water en Brood.

Aldus gedaan op dato, als in het hoofd dezes vermeld.
De President en Leden
(Get.) C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 22 juni 1859 N17, invnr 917

Notities bij het zittingsverslag