Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Bed Kolonisten, te
Veenhuizen 1 Gest:

Zitting van den 31 Mei 1859


Tegenwoordig
C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

De Raad wordt door den voorzitter geopend.

wordt voorgebragt

De Bedelaars kolonisten man Jan Willem Hubert Schrooders N504 wegens desertie voor de 1e maal, zijnde hij door eene Rijksveldwachter terug gebragt.-

Gezien art 11 van het Reglement van Tucht voor bedelaars kolonisten

wordt besloten te straffen

voornoemde Schrooders gedurende den tijd van 10 dagen provoost in boeijen, de twee eerste te Water en Brood, en 4 maanden het dragen van een onderscheidings kleeding, zullende hij aan het 2e Gesticht de straf ondergaan alwaar hij is terug geplaatst.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.
De President en Leden
(Get.) C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 22 juni 1859 N17,  invnr 917

Notities bij het zittingsverslag