Bedelaars bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Veenhuizen 1 Gesticht.

Zitting van den 4 Junij 1859


Tegenwoordig
C. W. Rensing, Presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, secrt

wordt voorgebragt

De Bedelaars kolonisten man Michel Michels N747 wegens desertie voor de 2e maal, zijnde hij door eene Rijksveldwachter terug gebragt.

Gezien art 11 van het reglement van Tucht voor bedelaars kolonisten

wordt besloten te straffen:

voornoemde M. Michels gedurende den tijd van 14 dagen met opsluiting in de provoost, de 3 eerste, en de 3 laatste te water en brood, en het dragen van eene onderscheidings kleeding gedurende 4 maanden.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.
De President en Leden
(Get.) C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, Secrt

Voor Copij Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 25 juli 1859 N5, invnr 919

Notities bij het zittingsverslag