Veteranen bij het derde gesticht Veenhuizen

Vergadering van de Raad van Tucht op den 13 Februarij 1830.-


Tegenwoordig zijn de Leeden:
A. de Geus, Adjunkt Directeur als Voorzitter
J. Thonhauser Kapitein Kommt der Veteranen
L. Nijenbandering, onder Directeur buiten
C. Blanke, veteraan onder officier
C. Koens, arbeiders kolonist
benevens C.W.Rensing, boekhouder binnen, als Secretaris


Art 1
De Raad geconvoceerd zijnde in zake den Veteraan Krijnberg de welke door de, op den 11e dezer door de Raad verwezene arbeiders koloniste de Wed J. van den Berg, als Vader van haar jong geborene wordt opgegeven.

Art 2
Gehoord den Veteraan Krijnberg welke bekend de Vader van het kind te zijn, doch overegens te kennen gevende, dat indien hij over dit geval straf verdiend, hij, als militair zijnde, door een krijgsraad verlangd gecondemneerd te worden, of de bepaling zijner straf aan het Gouvernement overlaat.-

Art 3
Gezien Art 23 van het Reglement van Tucht voor de arbeiders huisgezinnen & veteranen gearresteerd den 8 Julij 1829, luidende als volgt:

“Overplaatsing naar de Ommerschans; echter zal met hen geen plaats hebben, maar deze straf in dezelfde gevallen worden vervangen door de voordragt van de schuldigen tot een schandelijk ontslag uit de Kolonie aan Zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Commissaris Generaal van Oorlog, waartoe de Permanente Kommissie zich het regt heeft voorbehouden bij art 25 van het genoemd Kontrakt.-

Art 4
Overwegende dat “onzedelijke omgang met of verleiding tot onzedelijkheid van anderen” volgens art 2 Lett f van het Reglement in voorgaand artikel geciteerd, bij de arbeiders huisgezinnen, met verwijzing naar de Kolonie aan de Ommerschans gestraft wordt.-

Art 5
De Leeden conformeren zich met het gevoelen van den Voorzitter om de straf op art 23 toe te passen en stellen mits dezen aan de Permanente Kommissie voor het provoceren van het schandelijk ontslag uit de Kolonie, van den Veteraan Krijnberg.-

Aldus gearresteerd op dato als boven
De President & Leeden
A. de Geus, J. Thonhauser, L. N. Bandering, Coens, Blanken
Ter ordonnantie
De Secretaris
C.W. Rensing

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag