Veteranen bij het tweede gesticht Veenhuizen

De Raad van Tucht belegd voor Militaire Huisgezinnen, op heden den Elfden Februarij 1834


Dien tengevolge zijn des avonds ten 6 Uur gecompareerd de navolgende Leden.
Den Heer Adjunkt Direkteur A. de Geus , Presd.
Den Heer Kapitein Thonhäuser
Den Heer Onder Direkteur J.F.Krieger
Den Sergeant Majoor Eringaard
Den Sergeant Elbers

Wordt ter tafel gebracht een Proces Verbaal, inhoudende kennisgeving, dat Geesje van Appeldoorn, behoorende tot de Veteranen Huisgezinnen, op den 9e dezer bevallen is, van een onecht kind, van het vrouwelijk geslacht.

Voornoemde G. van Appeldoorn, heeft zich alzoo schuldig gemaakt, aan de overtreding van Art: 2 van het Tucht Reglement letter F.
“onzedelijken omgang met, of verleiding tot onzedelijkheid van anderen.”
Hiertegen vergeleken Art: 3 N:2
“verplaatsing voor een onbepaalde tijd naar e Kolonie Ommerschans, van hem, die zich andermaal aan die verkeerdheden schuldig maakt, of de ongeregeldheden en misdrijven onder Lett: D en F genoemd, begaat.”

Additionele Artikelen Art. 23
“overplaatsing naar de Ommerschans echter, zal met hem geen plaats hebben, maar deze straf, in dezelfde gevallen worden vervangen, door de voordracht van den schuldigen, tot een schandelijk ontslag uit de Kolonien, aan Zijne Excellentie Den Heer Direkteur Generaal van Oorlog, waartoe de Permanente Commissie zich het regt heeft voorbehouden bij Art: 25 van genoemd Kontract.”

De Raad in overweging neemende dat den Fourier van Es, welke erkend, door met haar in dier onzedelijken omgang te hebben verkeerd, zich heeft gewend per Rekest tot Zijne Excellentie, Den Directeur Generaal van Oorlog, om met haar te huwen, heeft gemeend dit vooraf, aan de Permanente Kommissie respectievelijk dit ter kennisse te brengen, waardoor deze zaak wellicht eene voor haar gunstige afloop zoude kunnen erlangen en is alzoo van oordeel, hier nu voor eerst niets te kunne doen, of verdere maatregelen te moeten neemen.

Aldus opgemaakt te Veenhuizen op bovenstaande datum.
Ads de Geus
J.F. Krieger
J: Thonhäuser
J: Eringaard
M: Elbers

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag