Veteranen bij het tweede gesticht Veenhuizen

Raad van Politie en Tucht aan het 2e Gesticht te Veenhuizen den 22e. April 1834


Tegenwoordig zijn de Leden
C. Hulst Adjunct Directeur President
Leden:
Kap. Thonhauser
Elberts Sergeant
Gustavus Corporaal
J.F. Krieger secretaris

Het nieuwe lid legt de verklaring af bij art: 3 van het Reglement voorschreven.

Gelezen het Proces verbaal van den 10e April 1834 opgemaakt ten bezware van den veteraan J: Muller, houdende beschuldiging van den bregadier J.C.G. van Dompseler te hebben beledigd en geslagen.

De beschuldigde wordt verhoord en aan hem het Proces Verbaal voorgelezen.

De President ondervraagd den zelven of de tegen hem in gebragte beschuldiging gegrond is, waar tegen hij geene bedenkingen heeft.

De beschuldigde wordt weder om buiten gelaten.

Overwegende dat J: Muller ook volgens zijne eigene verklaring schuldig is bevonden aan het tegen hem ingebragte feit.

Gelet op artikel 2 van het Reglement van Politie en Tucht houdende  onderling schelden, kijven, vechten of op enigerlei wijze de rust te verstoren, zal volgens art. 3 van het genoemde Reglement 1e onderdeel worden gestraft van drie tot acht dagen in de strafkamer na gelang der omstandigheden van hem die zich voor de 1e maal aan de misdrijven onder Let.  A tot C hebben schuldig gemaakt.

In aanmerking nemende dat de belediging aan den Bregadier J.C.G. van Dompseler gedaan, voort is gevloeid uit een overdreven eergevoel, veroorzaakt door verkeerde ?????? en van anderen die hem hadden ? deel? gemaakt dat hij ten zijnen nadeele had gesproken het geen Hij van achteren had ingezien onwaarheid te zijn geweest, en dien ten gevolge berouw gevoelde van zijne verkeerde handelwijze.

Veroordeeld de beschuldigde tot drie maal 24 uur provoost arrest.

De beschuldigde wordt andermaal binnen  gelaten en het vonnis door den raad met eenparigheid van stemmen op hem toegepast, voorgelezen.

Den Kapitein Thonhauser wordt belast dit vonnis ter executie te brengen.

Aldus gedaan in den raad ter plaatse op dag, maand en Jaar als boven

Was getekend
C. Hulst
kap: Thonhauser
Elbers
Gustavus
J.F. Krieger

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1620

Notities bij het zittingsverslag