Veteranen bij het eerste gesticht Veenhuizen

Extract uit den Raad van Policie en Tucht voor Kolonisten Huisgezinnen gehouden te Veenhuizen 14 November 1842


Tegenwoordig zijn:
C.W. Rensing, Adjunct Directeur, President
Leden:
J. Thonhauser, Kapitein belast met het toezigt der Militairen Huisgezinnen
Elbers, veteraan
Rulach, veteraan
Ente, boekhouder Secretaris

Wordt ter tafel gebragt eene aanklagte tegen Dolfina, dochter van den Veteraan Le Bruin, wegens onzedelijken omgang met den Bedelaars Kolonist J. Olaf, Nr 3022, ten gevolge waarvan zij zich in eenen zwangeren toestand bevindt.-

De beschuldigde binnen geroepen zijnde, en de tegen haar ingebragte klagten voorgelezen, waar tegen zij geene verschoning heeft in te brengen, maar haar misdrijf bekend.-

Zij wordt dervolgens buiten gelaten om over de Strafbepalingen ?? handelen.

In overweging nemende dat Art 2 § F en Art 3 § 2 van het Reglement van Tucht voor Kolonisten Huisgezinnen op Dolfina de Bruin behoorden te worden togepast, mede in aanmerking genomen hebbende Art 22 van de Additioneele artikelen betrekkelijk Veterane Huisgezinnen en luidende als volgd

Art 2
Voor ongeoorloofde en aan bepaalde straffen onderhevige handelwijze en gedragingen worden gehouden
F. Onzedelijke omgang met of verleiding tot onzedelijkheid van anderen.

Art 3
De straffen op de in het vorige artikel uitgedrukte verkeerdheden en misdrijven gesteld, zijn
Verplaatsing voor een onbepaalden tijd naar de kolonie aan de Ommerschans van hem die zich andermaal aan de verkeerdheden schuldig maakt of de ongeregeldheden en misdrijven onder de La d en f genoemd begaat.

Additioneele Artikelen
Art 22.
De huisgezinnen van Veteranen in de Kolonien geplaatst zijn ingevolge art 21 van het Contract omtrent hunne plaatsing met het Gouvernement aangegaan, mede aan dit Reglement onderworpen.
 

In overweging nemende dat op de hierin voorkomende geen verschoning kan worden toegepast, maar ingevolge het reglement vervat in opgemeld Artikel behoord te worden gecorrigeerd.-


Zoo veroordeeld de raad Dolfina Le Bruin voor eene onbepaalde tijd naar de Ommerschans waar op de goedkeuring door de Permanente Commissie zal worden ingewacht.


De beschuldigde binnen geroepen zijnde, wordt haar zulks door den President kenbaar gemaakt.-


Aldus gedaan op dag, maand en Jaar als in het hoofd dezes vermeld.

Was get. Rensing
Thonhauser
Elbers
Rulach en
Ente, Secretaris

Voor Extract Conform,
De Secretaris Ente

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag