Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

De aankopen ten behoeve van de kolonie van gronden in de voormalige buurtschap Veenhuizen, die doorgaan als de eerste bewoners er al zijn


in het schriftje met invnr 1173 staan a-l-l-e grondaankopen van de Maatschappij van Weldadigheid. Iemand heeft later, ergens rond 1880-1890, met potlood in de kantlijn bij de betreffende akten geschreven 'Veenhuizen' of 'Ommerschans', omdat die immers sinds 1859 niet meer van de Maatschappij zijn. In de inleiding staat daarover:

De akten betreffende Veenhuizen en in dit register vermeld onder de nrs. 50, 51,52, 54, 60, 61, 62, 78, 79, 106, 108,en 129 berusten thans bij het Departement van Justitie en zijn door mij genummerd respectievelijk met Veenhuizen 1 tot Veenhuizen 12. Zij waren op 27 juli 1860 bij het Departement van Binnenlandsche Zaken ontvangen (Exh. 27 juli 1860 no.112) 10e Afdeling en zijn later aan het Departement van Justitie overgedragen.

Hieronder een overzicht van de akten waarbij hij 'Veenhuizen' geschreven heeft. Ik heb de datum er groot bovengezet, wat in het schriftje niet zo is. De transcriptie is niet gecheckt of gecontroleerd:


21 november 1822

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 1
No 50. Een boerenplaats, staande en gelegen te Veenhuizen, Gemeente Norch, zijnde het Huis gequoteerd met no. 124, met de daarbij behorende haverkampen, boschgronden, bouwlanden, velden en veenen, benevens Hooij- en weidelanden. Zijnde hetzelve belast met 2/5 van de halve tol, te betalen van den weg van Veenhuizen naar de Hauwle, met het onderhoud van de tolweg in de Markte van Veenhuizen voor 2/5. 21 november 1822 gekocht van Elzo Tonckens voor f 6000,00.

Volgens een notitie in de kantlijn is het gekocht van: Elzo Tonkens en mede erfgfenamen van wijlen zijnen vader J.L. Tonkens.
Verder bijgeschreven in de kantlijn:
- Gebruikt voor de gestichten van Veenhuizen voor f 6000,00
- Vrijdom van regten verleend, zie besluit van 25 augustus 1823 N 149
- veen en veld de Bieuw - turfgraverij
- te betalen 1 Meij 1823 f 3,000.-
- te betalen 1 novemb 1823 f 3,000.-
- Per mandaat N53 van 30 april 1823 de 1e termijn ad f 3,000.- betaald.
- Per mandaat N401 van 27 october 1823 de laatste termijn ad f 3,000.- betaald


22 november 1822

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 2
No. 51. Aangekocht van J. Tonkens blijkens onderhands kontrakt in dato den 22 november 1822. Een vierde gedeelte van een stuk veen en veldgrond gelegen in de Gemeente Norch, Florisland genaamd, groot in zijn geheel ongeveer 800 morgens, gezwet ten oosten aan de Markte van Norch, Zuid-en Westervelde, ten zuiden aan de provincie Vriesland, ten westen aan de Markte van Veenhuizen en ten noorden aan onderscheiding weidelanden in de Markte van Norch, Zuid-en Westervelde, gelegen voor eene som van f 25,00 per Morgen, groot volgens opmeting 957 Morgen 553 Roeden voor f 23948,00.

Bijgeschreven in de kantlijn:
- Vrijdom van regten verleend, zie besluit van 25 augustus 1823 N 149
- Gebruikt voor de gestichten van Veenhuizen voor f 23,948.
- te betalen 1 Meij 1823 f 12,500.-
- te betalen 1 Meij 1824 f 11,448.-
- Per mandaat N83, 84, 85 & 86 van den 17 Meij 1823 hierop betaald f 12,500.-
- Per mandaat N39 d.d. 23 april 1824 betaald f 11,448.-23 november 1822

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 3
No 52. Aangekocht van Trientje Tonkens, weduwe van wijlen den Heer Mr. Jan Hendrik Willinge c.s., blijkens onderhands Kontrakt in dato 23 november 1822.

1e Een boerenerve met schuur en schapenhok, gequoteerd met no. 128. Een heemhof en vier kampen land, benevens een stuk bouw-en esland en een kamp bosgrond alles gelegen te Veenhuizen, benevens de ongescheiden helft van een groot stuk veld en veengrond en een stuk weideland en eenige stukken hooiland, mede alles gelegen te Veenhuizen in de Gemeente van Norch voor f 8000,00.

2e 1/8 in een boerenplaats mede te Veenhuizen gequoteerd met no. 127, benevens de daarbij behorende hooij-, bouw- en weidelanden, velden en veenen. Zijnde de bij deze plaats behorende hooi-en weidelanden, velden en veenen voor de helft mandelig met de hiervoren onder no.1 vermelde plaats voor f 1000,00.

3e 1/8 in een boerenplaats mede gelegen te Veenhuizen, gequoteerd met no. 126 met alle daarbij behorende kampen, haver-, hooi-,bouw- en weidelanden, velden en veenen except het waardeel in de gescheiden en ongescheiden Markte van Norch, Zuider-en Westervelde voor f 1100,00, dus tezamen voor f 10100,00.

Het 1e en 2e perceel belast met ieder mud rogge aan de kerk van Norch.

Bijgeschreven in de kantlijn:
- Vrijdom van regten verleend, zie besluit van 25 augustus 1823 N 149
- Gebruikt voor de gestichten van Veenhuizen voor f 10,100.-
- te betalen f 5,050.- met Meij 1823
- te betalen f 5,050.- met Meij 1824
- Per mandaat N52 van 30 aporil 1823 de eerste termijn ad f 5,050.- betaald
- Per mandaat N40 dd 23 april 1824 de laatste termijn ad f 5,050.- betaald


16 december 1822

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 4
No 54. Aangekocht van Jacob Jans Vogelzang, blijkens onderhands kontrakt van 16 december 1822.
Een boerenplaats staande en gelegen te Veenhuizen, Gemeente Norch, gequoteerd met no. 125, met de daarbij behorende haver-kampen, boschgronden, bouwlanden velden en veenen, Hooij- en weidelanden; zijnde het veen en veld voor 3/5 mandelig met de Erven J.L.Tonckens.
En zijnde hetzelve belast met 3/5 van de halve tol, welke betaald wordt van de weg van Veenhuizen naar Hauwle, met het onderhoud van den tolweg in Drenthe voor 3/5. Voor f 10000,00. (turfgraverij op de Bieuw).

Bijgeschreven in de kantlijn:
- Vrijdom van regten verleend, zie besluit van 25 augustus 1823 N 149
- Gebruikt voor de gestichten van Veenhuizen voor f 10,000.-
- te betalen f 5,000.- 1 Meij 1824
- te betalen f 5,050.- 1 Meij 1825
- Per mandaat N41 dd 23 april 1823 de eerste termijn betaald ad f 5,000.-
- Per mandaat N435 dd 27 januarij betaald de laatste termijn ad f 5,000.- alsmede de daarop verschenen intrest tezamen f 5202,87

NB: Deze betaling loopt niet lekker, zie deze pagina.


12 april 1823

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 5
Overeenkomst tussen de Maatschappij en Marktgenoten van Norch, Zuider-en Westervelden over het graven van de Kolonievaart dd 12 april 1823, Dit heb ik op een aparte bladzijde gezet.


.. april 1823

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 6
No 61. Aangekocht van den Heer Sloet en verdere Erfgenamen van Mevrouw J.P.van Dedem, douariere Lille, blijkens onderhands kontrakt in dato (ruimte opengelaten) april 1823.

1e. 5/16 gedeelte in een Boerenplaats staande en gelegen te Veenhuizen, gequoteerd met no. 127, met alle daarbij behoorende hooi-, bouw- en weidelanden, velden en veenen, zijnde de bij deze plaats behoorende hooi-, en weidelanden, velden en veenen voor de helft mandeelig met de daarnaast gelegen plaats te Veenhuizen.

2e. 5/16 gedeelte in een Boerenplaats mede staande en gelegen alsvoren, gequoteerd met no. 126 met alle daaronder behorende kampen, haver-, hooij-, bouw- en weidelanden, velden en veenen, in voege bij gemelden plaats behoorende, except het waardeel in de gescheiden en ongescheiden  Markte van Norch, zuider- en Westervelde, welke buiten den koop begrepen is.
Zijnde het eerste perceel belast met de jaarlijksche klokken rogge aan de kerk van Norch, van een half mudde rogge en met boer-, kerk- en kerspellasten zooals bij de voorschrevene plaatsen behooren. Voor f 5250,00.


30 mei 1823

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 7
No 62. Aangekocht van Arend Bastiaans, Lucas Bavingh, Wijbe Martens, Albert Scholtens en Lute Jans Koster, volgen onderhands kontract in dato den 30 Meij 1823.
Een Boerenplaats staande en gelegen te Veenhuizen, Gemeente Norch, gequoteerd met no. 123, met de daaronder behoorende hoven, kampen, bouw-, hooi- en weidelanden, veld- en veengronden, alles gelegen in de Markte van Veenhuizen. Voor f 4000,00.


15 september 1823

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 8
No 78. Aangekocht van Mr. F.I.J. Cremers qq blijkens onderhandsch kontrakt in dato den 15 september

- 9/32 aandeel in eene Boerenplaats staande en gelegen te Veenhuizen, zijnde gequoteerd met no. 127, met alle daarbij behoorende hooij- en weidelanden, velden en veenen . Zijnde de bij deze plaats behoorende hooij- en weidelanden, velden en veenen voor de helft mandeelig met de daarnaast gelegen plaats te Veenhuizen, door de Maatschappij van de Erfgenamen van wijlen den Heer J.L.Tonckens aangekocht.

- 9/32 aandeel in eene Boerenplaats mede staande en gelegen te Veenhuizen, zijnde de behuizinge gequoteerd  met no. 126 met alle daaronder behoorende kampen, hoven, hooij-, bouw- en weidelanden, velden en veenen zoals bij gemelde plaats behooren, except het waardeel in de gescheiden en ongescheiden Markte van Norch, Zuider- en Westervelde. Tezamen voor f 4725,00.
Zijnde het eerste perceel belast met mudde rogge, voorts met boer-, kerk- en kerspellasten aan de kerk te Norch.

16 september 1823

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 9
No 79.Aangekocht van Jacobus Jacob Boelens en Mr. Pieter Gabriel Sevenstern qq blijkens onderhandsch kontrakt dd. 16 september 1823

9/64 aandeel in eene Boerenplaats staande en gelegen te Veenhuizen gequoteerd met no. 127 met alle daarbij behoorende hooij-, bouw- en weidelanden, velden en veenen, zijnde de bij den plaats behoorende hooij- en weidelanden, velden en veenen voor de helft mandeelig met de daarnaast gelegen plaats te Veenhuizen, door de Maatschappij van de Erfgenamen van wijlen den Heer J.L.Tonckens aangekocht.

9/64 aandeel in de Boerenplaats mede te Veenhuizen staande en gelegen, zijnde gequoteerd met no. 126, met alle daaronder behoorende kampen, hoven, hooi-, bouw- en weidelanden, velden en veenen invoege bij gemelde plaats behoorende. Except het waardeel in de gescheiden en ongescheiden Markte van Norch, Zuider- en Westervelde. Tezamen voor f 2362,50.
Zijnde het eerste perceel belast met mudde rogge, voorts met de boer-, kerk- en kerspellasten aan de kerk van Norch.


15 en 17 maart 1825

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 10
No 108 Aangekocht van Mr. Pieter Gabriel Sevenstern qq blijkens onderhandsch kontrakt in dato 15 en 17 maart 1825.

- 9/64 aandeel in een Boerenplaats staande en gelegen te Veenhuizen no. 126, met alle der daaronder behoorende kampen, hoven, hooi-, bouw- en weidelanden, velden en veenen en zijn behuizingen.

- 9/64 aandeel in een Boerenplaats, mede staande en gelegen te Veenhuizen no. 127, met alle daarbij behoorende kampen en hoven, hooi-, bouw- en weidelanden, velden en veenen.
Zijnde de bij deze plaats behoorende hooi- en weidelanden, velden en veenen voor de helft mandeelig met de daarnaast gelegen plaats te Veenhuizen, door de Maatschappij van de Erfgenamen van wijlen den Heer J.L.Tonckens aangekocht, dat alles exempt het waardeel in de gescheiden en ongescheiden Markte van Norch, Zuider- en Westervelde, hetwelk buiten de koop bedongen wordt. Voor f 2362,50.
Voorts is nog geconditioneerd, dat de Maatschappij bij betaling der kooppenningen zal moeten voldoen, de nog verschuldigde huren der plaatsen, loopende van Martini 1816 tot Martini 1824, met regt om dat van de bewoond hebbende Mijns te reclameren.

NB: Dit is de zoveelste keer dat het huis met no. 127 langskomt, maar volgens mij hebben ze het nu wel helemaal.


11 juni 1824

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 11
No.106. Aangekocht van de Marktgenoten van Norg, Zuid- en Westervelde blijkens onderhandsch kontrakt in dato 11 juni 1824 gronden plus het Esmeer.

Waarom deze nummer 11 is, terwijl die vroeger plaatsvindt dat nummer 10 weet ik niet. Ik heb dit opgenomen op een pagina over het Esmeer.


22 en 29 april 1842

Met potlood bijgeschreven: Veenhuizen 12
No 129. Aangekocht van Marktgenoten van Norch, Zuid- en Westervelde blijkens proces-verbaal van en toewijzing dd 22 en 29 april 1842, eenige percelen van grond gelegen aan de Westzijde der Norgervaart, genaamde de 40 Roeden, tezamen groot 65 bunder, 34 ellen.(gekocht voor f 2913,48).