Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN26 december 1823: De directeur der koloniŽn geeft zijn eerste indrukken van de net aangekomen arbeidershuisgezinnen


OIn een brief aan de permanente commissie dd 26 december 1823, invnr 67, geeft directeur der koloniŽn Wouter Visser zijn mening over de sinds zes dagen toestromende arbeidershuisgezinnen. Hij mijmert ook over hun transport vanaf Steenwijk naar Veenhuizen.


Hier nevens heb ik de eer de Permanente Kommissie te doen toekomen een staat van aangekomen kolonisten te Veenhuizen,
en neme de vrijheid te observeren dat het huis≠gezin van de weduwnaar Cantzelaar mijnens inziens ongeschikt is voor dat etablissement, dat het niet mogelijk is dat die man voor zijne vier zeer jonge kinderen, welke niet in staat zijn tot eenig werk, de kost te verdienen.
Daar en boven kan dien man geen ogenblik zijne woning verlaten zonder zijne kinderen voor ongelukken bloot te stellen;
ik zal dus verpligt zijn bij de eerste aankomst van we≠zen een der geschiktste vrouwen of meisjes bij hem intedeelen, of wel het huisgezin te desolveren en de kinderen, als ook de vader zelve in de zalen intedeelen.

Zie voor meer over Cantzelaar.

De man van Workum aangekomen wil mij verzekeren dat hij door geene subkom≠missie als kolonist, maar integendeel door de Permanente Kommissie zelve als bakker, en wel als bakkers baas is gezonden. Uit de vroegere correspondentie aangaande die man vermeen ik intusschen te mogen opmer≠ken dat hij wel degelijk door de subkommis≠sie te Workum als kolonist is gezonden, al≠leen onder beloften van de zijde der Perma≠nente Kommissie dat hij als bakker zoude werkzaam zijn, uithoofden zijner onbe≠kwaam≠heid voor den veldarbeid, waarom ik hem dan ook tot nader informatie van de Permanente Kommissie als zodanig zal aanmerken en werk verschaf≠fen.

Zie voor meer over de bakker uit Workum Gerben Martens de Vries.

De wegen in dit jaargetij tusschen Steen≠wijk en het etablissement te Veenhuizen zijn bijna onbruikbaar.
Ten gevolge daar van kwamen de Amster≠damsche huisgezinnen, eerst laat in de avond, enkelde in de nacht te Veenhuizen aan, niet tegenstaande ik order had gesteldt tot het vroegtijdig vertrek van Steenwijk: hadden wij op dien dag zware koude of sterke regen gehad, welk men in dit saisoen te verwachten heeft, waar het te vrezen geweest dat niet alle gezond waren overgekomen.
Dit deed mij op een meer conveniele transport denken en het is mij voorgekomen het geschiktst te zijn de huis≠gezinnen welke voor Veenhuizen zijn be≠stemd, van Amsterdam op Meppel per beurt≠man, of particulier schip te dirigeren, alwaar ik een man zal trachten te vinden die zich met het onderhoud gedurende een nagt en verder transport belast, kunnende van daar altijd met een vaartuig in geval van meerder huisgezinnen, of per as wanneer er slechts een of twee familien zijn, geschieden.
Nog beter was het misschien dat den Heer Ames≠hoff enkelde huisgezinnen te Amsterdam ophield tot dat daar ten minste vijf bijeen waren, en die dan dadelijk met een afge≠huurd vaartuig naar Veenhuizen liet bren≠gen; dit zoude voorzeker de beste en minst kost≠baarste wijze van transport zijn, gemerkt dat ieder huisgezin kost van Steenwijk naar Veenhuizen per as É6,-.