Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

De directeur stuurt de tekst voor de advertentie voor de bouw van de roomse kerk en pastorie en op 26 mei 1825 meldt hij de resultaten van de aanbesteding.

Elders staat beschreven hoe er subsidie is gekregen voor de bouw van een katholieke kerk in Veenhuizen. Op maandag 9 mei 1825, invnr 73, stuurt de directeur der koloniŽn aan de permanente dommissie de tekst voor de advertenties voor de aanbesteding van de rooms-katholieke kerk en pastorie. De begeleidende tekst:

Der Permanente Kommissie heb ik de eer hier nevens te doen toekomen afschrift van de advertentie betrekkelijk de aanbesteding der R.C. kerk en pastorij te Veenhuizen, zoo als dezelve door ons ter plaatsing in de provintia≠le dagbladen van Groningen, Vriesland, Overijssel en Drenthe zal worden verzonden; met verzoek dat de Permanente Komm. de goedheid gelieve te hebben die annonce in nog zoo veel andere nieuwspapieren te doen plaats≠ten als zij zal vermeenen te behoren.

Bijgevoegd is de advertentie:

De Direkteur der koloniŽn, als daar toe door de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid geauthoriseerd, is voornemens op donderdag den zeven en twintigsten meij aanstaande, des voormiddags te elf uren in het logement te Frederiksoord aantebesteeden, het bouwen van eene R.C. kerk en pastorij in de kolonien te Veenhuizen.

Het bestek zal acht dagen te voren ter lezing liggen te Leeuwarden bij Poelman in het Heeren Logement, te Groningen bij van der Molen aan de Grote Markt, te Zwolle bij ten Harmsen in het Heeren Logement, en te Assen bij Donker in het Wapen van Drenthe; voorts nog ten bureele der Permanente Kommissie voorn. te 'S Hage en van den ondergeteekende te Frederiksoord, mitsgaders aan het locaal van den Adjunkt-Direkteur der gebouwen te Veenhuizen; zullende vier dagen voor de besteding informatiŽn in loco te bekomen zijn.

Frederiksoord den 10 meij 1825
de Direkteur voornoemd Visser

Op zondag 15 mei 1825 stuurt hij het bestek van de kerk en pastorie, maar die zitten niet meer in het archief. En op donderdag 26 mei 1825, ook invnr 73, stuurt hij de inschrijvingsbiljetten van de twee aannemers die aan de aanbesteding hebben deelgenomen:

Inschrijvingsbiljet door mij ondergeteekende Luitsen Alles van der Hui, woonagtig te Hemrik in Vriesland op de nieuw te bouwen kerk en pastorij te Veenhuizen ten zomma van veertienduizend en zevenhondert nederlandse guldens, zegge ... f 14 700=
Westerbeeksloot, den 26 mei 1825
L.A.van der Huij

De ondergetekende schrijft in op het bestek van de Roomsche kerk en pastorij voor de som van elfduyzend agt hondert guldens, zeg f 11800=
Veenhuijzen den 26 mei 1825
Harm Wind

Met die inschrijvingsbedragen is de keus niet moeilijk. Dus de volgende dag, 27 mei 1825, schrijft hij:

Ten slotte heb ik de eer de Permanente Kommissie te berigten dat de uitbesteding der R.C. kerk en pastorij gisteren heeft plaats gehad, en dat de laatste inschrijver is gebleken te zijn de gewonen aannemer Wind voor een somme van É11800,- waarvan kontrakt wordt opgemaakt en bij en volgende de P.K. ter approbatie zal worden aangeboden; benevens een nader kontrakt waar bij de aannemer onder eenige wijzigingen in het bewuste gebouw aanneemt voor É11300,-.

Het contract dat de directeur stuurt luidt:

De ondergeteekende W. Visser, Directeur der Kolonien wonende te Frederiks-oord, ten dezen handelend in naam van, en onder nadere approbatie van de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid, contractant ter eenre verklaart te hebben aanbesteed, zoo als de mede ondergeteekenden H.Wind, van beroep aannemer van Publieke Werken, wonende te Veenhuizen, contractant ten andere zijde, erkent te hebben aangenomen: het bouwen van eene Roomsch-Catholijke kerk, en daar aan verbonden Pastorij, volgens de bepalingen vervat in het geannexeerde bestek, Ďt welk ten teeken van echtheid door wederzijdsche contractanten is verteekend.

Deze aanbesteding in het openbaar aan de minst inschrijvenden gedaan, is geschied, voor de som van elfduizend achthondert guldens betaalbaar volgens bestek.

De aannemer stelt tot borge de Heer S.J. van Roijen, notaris te Vledder, die zich kracht mede verteekening dezes als zoodanig solidair met de aannemer verbind voor de promte uitvoering der entreprise.

Aldus gedaan onder twee gelijk luidenden te Frederiksoord, den 26 mei 1825

De aanbesteeder
W.Visser
De aannemer
H.Wind
De borge
S.J.van Roijen

Dan kan Harm Wind aan de slag en op 24 februari 1826 wordt de katholieke kerk in gebruik genomen. Zie hier, waar ook een bouwkundige beschrijving van het gebouw staat.