Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN

De directeur stuurt juni 1825 de resultaten van de aanbesteding van de protestantse kerk en pastorie in Veenhuizen, met twee versies, plus diverse kleinere andere bouwprojecten

Elders staat beschreven hoe er subsidie is gekregen voor de bouw van een protestantse kerk in Veenhuizen. Op zondag 12 juni 1825 stuurt de directeur der koloniŽn Wouter Visser aan de permanente commissie de tekst van de advertentie voor de aanbesteding van de protestantse kerk en pastorie in Veenhuizen, invnr 74:

Bij deeze heb ik de eer der Permanente Kommissie te doen toekomen afschrift der advertentie van de aanbesteeding der Prot. kerk en pastorij te Veenhuizen, welke wij zullen doen plaatsen in de provintiale bladen van Groningen, Vriesland, Overijssel & Drenthe;

met verzoek dat de Permanente Kommissie de goedheid gelieve te hebben de advertentie in nog zoo veele andere nieuwsbladen te doen plaatsen, als zij zal vermeenen te behoren.

De Direkteur der KoloniŽn, als daartoe door de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid geauthoriseerd, is voornemens op dingsdag den 28 junij aanstaande, des voormiddags ten elf uren in het logement te Frederiksoord aantebesteden, het bouwen van eene Protestantsche kerk en pastorij, in de koloniŽn te Veenhuizen.

Het bestek zal acht dagen te voren ter lezing liggen op het Bureau van de Permanente Kommissie voorn. te 'S Hage, voorts te Leeuwarden bij Poelman in het Heerenlogement, te Zwolle bij ten Harmsen aan de Grote Markt, en in het logement te Frederiksoord, en zal vier dagen voor de besteeding informatie in loco te bekomen zijn.


Op 20 juni 1825 stuurt de directeur het bestek voor kerk en pastorie en dan is op 28 juni 1825 de aanbesteding met als gebruikelijke winnaar Harmen Wind. Al is het bedrag eigenlijk te hoog, schrijft de directeur op 30 juni 1825, invnr 74:

Ik heb de eer de Permanente Kommissie te berigten dat de aanbesteding der prot. kerk en pastorij heeft te Veenhuizen den 28e dezer heeft plaats gehad, en die werken in het openbaar zijn aangenomen door H. Windt voor eene somme van É20600,- waar van kontrakt in duplo is opgemaakt en welke ik mede de eer heb hierbij aan de Permanente Kommissie te adresseren.

Dan daar deeze som aanmerkelijk boven de begroting des Heeren van Lemel is, heb ik gemeend een tweede, onderhands kontrakt met gen. aanneemer te mogen en moeten sluiten; waarbij de bewuste werken onder eenige nadere bepalingen en wijzigingen in het bestek zijn aangenomen voor É19400.- welk laatste kontrakt in duplo opgemaakt mede hier bij gevoegd is.

De kontrakten onder nadere approbatie der Permanente Komm. gesloten zijnde, kan een of geene van beiden worden goedgekeurd, terwijl door de approbatie van het eene, het andere van zelfs vervald.

Daarna kan de bouw beginnen en een jaar later wordt de kerk in gebruik genomen. Op deze pagina taan twee beschrijvingen van die heugelijke gebeurtenis plus een bouwkundige beschrijving van het gebouw.


Visser stuurt met de hier boven genoemde brief ook stukken mee over diverse andere bouwprojecten te Veenhuizen. Hij somt op:

1. Bestek & begroting van kosten en kontrakt van aanbesteeding in duplo, betrekkelijk het maken van eene winkel & andere in het kontrakt vermelde werken bij het 2o Etabl. te Veenhizen.

2. Bestek & begroting van kosten en kontrakt van aanbesteeding in duplo, betrekkelijk een gereedschappenloots bij het onderdirekteurshuis van het 1o etablissement.

3. Begroting en kontrakt van aanbesteeding in duplo van kastjes, banken etc in het 1 gesticht, karn-wagens voor de melkerij in de boeren huizen bij id. en kribben voor de ziekenzaal in het 2 gesticht.

4. Bestek & begroting van kosten en kontrakt van aanbesteeding in duplo van een uitlaat aan het ond. dir.huis en kelders in de boerenwoningen, benevens een winkel in een hoekgebouw bij het 1 etablissement.
ZHEdGestr den Heer 2e Ads. heeft mij verzogt de permanente Komm. aangaande de uitlaat en kelders in dit kontrakt voorkomende te berigten dat de kelders tot een behoorlijke boterbereiding onmisbaar zijn, terwijl door het maken van de aflaat aan het ond. dir. huis word vergroot en daardoor gelegenheid gevonden om in het zelve zoo vele koeijen te plaatsen dat de nodige melk voor de wezen in het gestigt, van de stal kan komen;
daar hier in dit grote voordeel gelegen is, dat de melk eerst geroomd word, om nagenoeg al de boter die zij kan opleveren te bekomen;
terwijl dan de kwantiteit nog bijna geheel, onder de naam van taptemelk, voorhanden is.

5. Bestek & begroting van kosten en kontrakt van aanbesteeding in duplo, betrekkelijk het maken van een eingzet(?) in de zuidwand der bovenste schutsluis in het kanaal te Veenhuizen & het verzwaren van den overlaat in de 4e wijk.


De door hem genoemde 'Heer 2e Ads.' is Johannes van den Bosch. Van de genoemde stukken is op deze plek in het archief alleen het contract in duplo van de aanbesteding van de protestantse kerk door Wind voor É20.600,-, met als borgen Van Royen en Schuttelaar, aanwezig.