Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZEN29 januari 1829: Dominee Heerspink heeft ťen dringende behoefte aan 'Kerk- en onderwijsboeken

Deze brief van dominee Heerspinkt gedateerd 29 januari 1829 is gericht aan de directeur der koloniŽn, die hem vervolgens heeft doorgestuurd naar de permanente commissie. Invnr 95. Of het tot actie van de permanente commissie heeft geleid, weet ik niet:

Veenhuizen 29 Jan 1829

WelEdelGestr: Heer!

Ik neem de vrijheid UWEDG te solliciteren om bij de Perm Komm aan te houden, om toch ten spoedigste te voorzien in de dringenste behoefte aan Kerk- en onderwijsboeken,
in deze Gemeente. mogt het al onmoogelijk zijn om in eens te verschaffen wat ik als benoodigd in de Maand November des voorige jaars heb opgegeven, er worden dan ten minste zoo veel verstrekt dat wij de Cathechisatien en het Kerkgezang zo wat aan den gang kunnen houden.

Meer dan de helft mijner leerlingen heeft geene vraagboeken, ik behoef UWEDG niet te doen opmerken, dat het niet slechts moeijelijk maar genoegzaam onmoogelijk is, om zonder boeken iets uit te voeren met een volkje zo het mijne, quantitave en qualitativo bij UWEDG volkomen bekend.

Onderstelde ik niet dat de Perm Komm de boeken beter koop in Holland kon aankopen dan gaf ik UWEDG in bedenking, of de vraagboeken niet van de Heer Oomkens te Groningen, bij wien dezelve toch gedeeltelijk zijn uitgegeven, en die ze voorheen geleverd heeft, ontboden zouden kunnen worden.-

Ik zoude dit te eerder in overweging geven om dat die boekhandelaar, na ťťn langdurig krediet verleend te hebben, van alle LeveranciŽn aan de KoloniŽn is beroofd geworden, doch ik twijfel niet of de Perm Komm zal de boeken in Holland, behalve de te Groningen uitgekomene, met meerder voordeel kunnen aankopen: waarom ik dan die zaak verder onaangeroerd laat, allenlijk nog eens verzoekende dat er toch zoo spoedig mogelijk in de dringenste behoefte voorzien worde.

WelEdeleGestrenge Heer
UWEDGestr: geh. Dienaar
Get. (J. H. Heerspink)