Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZENDe begroting voor 1829 van de Hervormde Gemeente Veenhuizen

Er zijn in het archief meerdere begrotingen van de hervormde gemeente in Veenhuizen, maar dit is de enige waarvan ik een transcriptie heb. Uit deze begroting wordt geciteerd op pagina 124 van De kinderkolonie. De stukken bevinden zich in invnr 95 scan 893 en verder.

 Ik weet eigenlijk niet waarom ze de begroting sturen aan de permanente commissie - door de kerkmeesters bij puntje 2 van de Algemene Uitgaven abusievelijk de 'parmante commissie' genoemd!! Ik denk dat het ophoudt na de in de besluitenlijst bij 16 maart 1831 genoemde vrijstelling.

De begroting zelf heeft een voor deze pagina's wat lastige vorm en is er daarom als pdf, klik hier. Hieronder de memorie van toelichting op de begroting en een overzicht van de tarieven voor zitplaatsen. Die laatste loopt van eerste naar tweede naar derde gesticht, daartussen heb ik een witregel gelaten. Bouwboeren worden meestal hoevenaars genoemd.


Memorie van toelichting over den staat van begroting voor de Protestantsche gemeente te Veenhuizen over het Jaar 1829

I.
Algemeene Ontvangst

A.
Opbrengst der Zitplaatsen in de kerk.
1e Bij deze post is verondersteld, dat de Ambtenaren als in het voorgaande jaar behoorden aangeslagen te worden.
2e De heer officier Commandant der Veteranen, in het voorgaande jaar voor f 1.50 naar zijn Salaris van de Maatschappij ad f 500.- aangeslagen, heeft vrijwillig het dubbele van zijnen aanslag betaald, en is dien volgens dit jaar op die som gebragt.
3e De Medicina Doctor, Apotheker en twee spinbazen, thans als zoo danig fungerende, van de Protestantsche Godsdienst zijnde, zijn naar derzelver Tractementen aangeslagen; zoo ook de brigadier der Veldwachters.

B.
Opbrengst der Collecte
Ofschoon de collecte ten behoeve van de kerk in het afgelopen jaar meer dan f 52.00 heeft opgebragt, zoo is echter op grond van derzelver bedrag in de verlopen weken van dit jaar op die som uitgetrokken, als zijnde het niet waarschijnlijk dat de wekelijksche ontvangst deze raming zal te boven gaan.

II
Algemeene Uitgaven

A.
Gewoone Uitgaven
1e Hier zijn  gebragt de sommen welke de ondervinding in het verloopen jaar als benoodigd heeft doen kennen, ter bestrijding van de uitgaven ten behoeve van het Avondmaal; schoonhouden der kerk, aankoop van het daartoe vereischte, wasschen van het tafelgoed enz.
2e Vermits ten gevolge bepaling van de Parmanente Kommissie dat Voorlezer en voor-zanger, als zijnde tevens schoolonderwijzer vrijgesteld is van dat alles waartoe overigens de kosters in de provincie Drenthe verpligt zijn als het aanzeggen des kerkenraads vergaderingen van Classikale en Provinciale kerkbesturen, synode enz., zoo heeft de kerkeraad, op daartoe bij  monde van een lid der Parmanente Kommissie bekomen authorisatie tot die diensten eenen persoon benoemt tegen betaling van de som daarvoor uitgetrokken.

B.
Buitengewone Uitgaven
1e De aangevraagde Gezangboeken zullen dienen om de ontbrekende in de banken der hoofdgeλmployeerden aan te vullen, zijnde het bedrag van dezelve naar den prijs der vroeger aangekochte berekend.
2e Vermits de zon en den Predikant op den Predikstoel en de geemployeerden wier banken tegen het zuiden geplaatst zijn, over al gedurende den zomertijd sterk verhinderd, zoo heeft men gemeend door het uittrekken der tot aankoop van Gordijnen benoodigde som, pogingen tot het daarstellen eener belangrijke verbetering te moeten doen.
3e Vermits de banken zoo des kerkenraads als die der Geemployeerden niet tot de zeer gemakkelijke behooren, zoo heeft  men door eene som tot aankoop van kussens uit te trekken, de Permanente Kommissie willen verzoeken, om het verblijf in de kerk, overeenkomstig het geene in andere gemeenten, waar zitplaatsen betaald worden, plaats heeft te willen veraangenamen.
4e De noodzakelijkheid van stooven behoeft wel geen betoog; en derhalve is de daartoe benodigde som uitgetrokken om de Parmanente Kommissie opmerkzaam te maken op iets dat over al, maar inzonderheid hier, uit aanmerking van den afstand der gebouwen en den toestand der wegen, voor de gezondheid van het hoogste belang is.

Aldus opgemaakt te Veenhuizen
den 16 Februarij 1829

De kerkmeesters der Protestantsche gemeente te Veenhuizen.
Textor, L. Knuver


Kolonie Veenhuizen
Staat der Ontvangen Gelden voor Zitplaatsen In de Kerk over den Jare 1828

Poelman
Adjunct Direkteur
ƒ 3,-
Textor
Onder Direkteur
ƒ 1,50
Ten Broek
Onder Direkteur der Fabriek
ƒ 1,50
Kuipers
Onder Direkteur Buiten ƒ 1,50
Holsteijn
Boekhouder
ƒ 1,-
Zwarts
Onderwijzer
ƒ 1,-
Brandt
Magazijn Meester
ƒ -,75
le Clercq
Winkelier
ƒ 1,-
Klaufus
Spinbaas
ƒ -,75
Huisman
Wijkmeester
ƒ -,75
Oost
Wijkmeester
ƒ -,75
Postema
Wijkmeester
ƒ -,75
Laarman
Wijkmeester
ƒ -,75
A: Danens
Zaalopziener
ƒ -,75
J: Danens
Zaalopziener
ƒ -,75
Vriese
Zaalopziener
ƒ -,75
Kloekers
Zaalopziener
ƒ -,75
Vender
Zaalopziener
ƒ -,75
Broekhuizen
Bouwboer
ƒ -,75
de Graaf
Bouwboer
ƒ -,75
Dijkstra
Bouwboer
ƒ -,75
Visser
Bouwboer
ƒ -,75
Gerritsen
Bouwboer
ƒ -,75

Drijber
Adjunct Direkteur ƒ 3,-
Thonhauser
Kapitein
ƒ 3,-
Neijenbandering
Onder Direkteur Buiten
ƒ 1,50
Kluvers
Onder Direkteur Binnen ƒ 1,50
Bergner
Boekhouder
ƒ 1,-
van Marle
Boekhouder
ƒ 1,-
Geraets
Onderwijzer
ƒ 1,-
Hennink
Winkelier
ƒ 1,-
van den Berg
Magazijn Meester ƒ -,75
Steenmeijer
Apotheker
ƒ -,75
Hagendoorn
Wijkmeester
ƒ -,75
Verbruggen
Wijkmeester
ƒ -,75
van Lemelen
Wijkmeester
ƒ -,75
van Eijck
Zaalopziener
ƒ -,75
Kloppenburg
Zaalopziener
ƒ -,75
Nieuwenhuizen
Zaalopziener
ƒ -,75
Onverzagt
Zaalopziener
ƒ -,75
Jansen
Bouwboer
ƒ -,75
Molenkamp
Bouwboer
ƒ -,75
Vrieze
Bouwboer
ƒ -,75
Heidema
Bouwboer
ƒ -,75
Hazelhof
Bouwboer
ƒ -,75

de Geus
Adjunct Direkteur ƒ 3,-
Hulst
Onder Direkteur
ƒ 1,50
Rensing
Boekhouder
ƒ 1,-
de Jong
Opzigter der Veenderijen
ƒ 1,50
Knuver
Opzigter der Gebouwen ƒ 1,50
Schuurman
Onderwijzer
ƒ 1,50
Jurgens
Winkelier
ƒ 1,50
Krieger
Magazijn Meester ƒ -,75
Bolman
Zaalopziener
ƒ -,75
Lenseling
Zaalopziener
ƒ -,75
Emmelot
Zaalopziener
ƒ -,75
van der Kamp
Zaalopziener
ƒ -,75
Bloemmeijer
Zaalopziener
ƒ -,75
Jagt
Wijkmeester
ƒ -,75
Koning
Wijkmeester
ƒ -,75
Meijer
Spinbaas
ƒ -,75

Totaal  
ƒ 62,75

Veenhuizen 16e Februarij 1829
De kerkvoogden
Textor
Knuver

Wat opvalt is dat nagenoeg alle employιs protestant zijn. Er ontbreken hier alleen een paar zaalopzieners die zalen met katholieke kinderen onder zich hebben en die de enige niet-protestanten onder het personeel zijn.