Naar het overzicht
van stukken over VEENHUIZENDe opstand van april 1840, deel 4: De militaire veteranen zijn er blijkbaar helemaal klaar voor, want hun commandant, Johannes Thonhäuser, vraagt in ieder geval om extra munitie.


De commandant van de militaire veteranen, kapitein Johannes Thonhäuser, moet elke maand een verslag inleveren bij de permanente commissie voor het ministerie van Oorlog. Die verslagen worden doorgezonden en zijn dus niet in het kolonie-archief. De begeleidende brieven wel, waar dit er een van is, die zich bevindt in invnr 229 de scan 027:


Hierbij heb ik de eer UWEdelGestrenge te zenden het maandelijksch rapport aan Z. Exc: den Heer Directeur Generaal van Oorlog, benevens een verzoek om de Zilvere Medaille.

Ik heb in mijne Missive niets aangehaald over de wanorde welke hier heeft plaats gehad en misschien nog smeulende is, doordien ik niet wist of het de Permanente Commissie wel aangenaam zoude zijn.

Alle maatregelen voor de veiligheid zijn door mij genomen, voor zoo verre ik daartoe in staat ben; doordien er weinig patronen aanwezig zijn, zoo heb ik den 29e April ll. aan den Heer Inspecteur Visser over de post geschreven en verzocht 2000 patronen en 2 à 300 steenen aantevragen.

De Heer Gouverneur der provincie en den Heer Burgemeester zijn gisteren en eergisteren hier geweest.

De Kapitein belast met het toezigt over de Militaire huisgezinnen
(get) J: Thonhauser
Voor Copie Conform
De Directeur der Koloniën
J. van Konijnenburg


Over dit 'Paasoproer' wordt verhaald in De strafkolonie pagina 208-219. Eerder heb ik het als feuilleton geplaatst op Vele Handen, bereikbaar via deze pagina de nummers 58a tot en met 59f. De op deze pagina's geplaatste stukken bestaan uit:deel 1: de eerste berichten

deel 2: het verslag door inspecteur Visser

deel 3: de omgeving in rep en roer

deel 4: zie boven

deel 5: maatregelen permanente commissie

deel 6: C. Hulst neemt tijdelijk het beheer over

deel 7: inspecteur Visser naar Veenhuizen

deel 8: adjunct-directeur Kluvers vreest ontslag

deel 9: dreigend ontslag zaalopziener Schaghen

tot slot: de afloop