Naar het overzicht
van stukken over WATEREN

14 augustus 1833 N20: Hoedanig te beschouwen de bestedelingen welke voor den Militie worden opgeroepen


Drents Archief, toegang 0186 invnr 971


De Permanente Commissie etc

Gelezen eenen brief van den Directeur der Kolonien van den 29 Julij ll. N1490

Besluit:

Artikel 1
Bij voortduring zullen de in de Kolonien gevestigde bestedelingen, zoo wel die op het algemeen contract met ís lands regering, als die op bijzondere contracten, wanneer zij voor de Militie in dienst getreden zijn, in het algemeen worden beschouwd als finaal uit de Kolonien te zijn ontslagen, zullende met hen bij het ontslag dan ook ten volle worden afgerekend.

Artikel 2
De kweekelingen van het opvoedingsgesticht te Wateren zullen echter, wanneer zij met groot verlof uit den dienst teruggekomen, en zich weder ter opneming aanmelden, opnieuw worden aangenomen, voor zoo verre zij zich te voren goed hebben gedragen en aanleg bezitten om met goed gevolg tot koloniale ambtenaren te worden opgeleid.

Artikel 3
De aldus weder opgenomene kweekelingen zullen worden beschouwd als voor rekening der Permanente Commissie in de Kolonien verpleegd wordende en zal er met hen eene nieuwe rekening worden geopend.

Artikel 4
Aan etc
extract van enz