Naar het overzicht
van stukken over WATEREN1838, een verzoek om lakense buizen te mogen laten maken voor de kwekelingen te Wateren

Op 10 maart 1838 meldt de directeur dat de kledingnood bij de kwekelingen te Wateren hoog gestegen is. Hij vraagt toestemming lakense buizen voor ze te laten maken, invnr 193, scans 257:

Frederiksoord, den 10 Maart 1838

Ik heb de eer UWEdGeb: bij nevensgevoegd afschrift eens briefs van den Instituteur te Wateren, speciale autorisatie te vragen tot de afgifte van 53 blaauw lakensche buizen aan de kweekelingen, die van geen wollen buis voorzien zijn en wel, omdat hunne rekening niet gunstig staat en de behoefte niettemin aanwezig is.

De kosten daarvan worden begroot op hoogstens

60 Ned. el blaauw laken van 2 el breed a f 6.75 de Ned. el: f 405.-
Voering, knoopen en garen a f 1,20 f 63.60
Maakloon f 0,80 f 42.40
Tesamen   f 511.-

Dat is voor de 53 buizen f 9,65.

Het komt mij voor, dat er van de gedistingeerde knoopen wel kan worden afgezien.

De verstrekking dient niet langer dan de volgende maand te worden uitgesteld.
De Directeur der Kolonien
J. van Konijnenburg

Zoals gemeld stuurt hij de brief van Instituteur Van Wolda mee, invnr 193 de scans 086-087, door Van Konijnenburg gekopieerd (Copie N27) met ook extract rekeningboek kwekelingen (scans 084-085). Van die laatste is geen transcriptie, wel van de brief:

Wateren, den 5 Maart 1838

Ik heb de eer UWEdGestr. hierbij het extract uit het rekeningboek in het bijzonder, van de kweekelingen, in te zenden.

Wanneer nu die, welke behoorlijk gekleed zijn, daarvan worden afgetrokken, dan ziet men met leedwezen derzelver armoedigen toestand, ook het moeijelijke om hen, op hunne rekening, een zondags pak te verschaffen.

Twee verschillende knoopen, zoo als die hier in het laatst in gebruik zijn geweest, voeg ik hiernevens; doch daarop is nogal een en ander aanmerking te maken, b:v: er worden van de kweekelingen naar de gewone Kolonien of naar Veenhuizen teruggeplaatst, of zij gaan met ontslag, zullen zij dan met die gedistingeerde knoopen alzoo vertrekken? Het zou dan hun eigendom zijn.

Die vijf jongelingen, welke dit jaar voor ontslag zijn voorgedragen, zijn niet op die lijst gebragt, en daarvoor mag men derhalve wel vijf andere, die in derzelver plaats zullen komen, rekenen.

Alzoo zoude het getal dergene die gekleed moeten worden, 53 zijn.

Ik heb de eer deze geheele zaak aan UWEdGestr. nadere overweging aan te bevelen.
De Instituteur
(get) J.H.van Wolda

Voor kopie conform
de Directeur der Kolonien
J. van Konijnenburg

De permanente commissie heeft op de brief aangetekend 17 Maart 1838 N22 in advijs' en 'Nader 4 April 1838 N1', zodat ze op die laatstgenoemde datum een beslissing hierover nemen, maar dat heb ik niet bekeken.