Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskindereDecember 1822: De Maatschappij wil van de minister van Binnenlandse Zaken horen hoe hij denkt de wens van de koning weeskinderen te plaatsen te gaan uitvoeren

De Maatschappij van Weldadigheid is heel blij met het Koninklijk Besluit van 6 november 1822, zie hier, dat spreekt over het opnemen van weeskinderen door de Maatschappij. Op 21 november 1822 bedankt zij zijne majesteit daarvoor, invnr 353, maar daarvan heb ik geen transcriptie.

De Maatschappij wil ook meteen doorpakken. En dus nodigt ze op 6 december 1822 de minister van Binnenlandse Zaken uit om zijn mening over te sluiten contracten te geven, invnr 353:

's Hage, 6 dec 1822

H.E.G. Heer.

Wij hebben eenige dagen geleden van Zijne Majesteit ontvangen Hoogstdeszelfs zoo belangrijk besluit van den 6 nov 1822 No 15.

De belangrijke werkkring daarbij voor onze Mij geopend, en het blijk van goedkeuring en vertrouwen, daardoor door Z.M. aan onze instellingen en werkzaamheden gegeven, doen ons een dubbeld belang stellen in de uitvoering van de daarbij voorgeschrevene maatregelen;

en zullen ons ten drijfveer strekken, om met verdubbeling van ijver en inspanning het voor de natie zoo heilzame doeleinde van Z.M. te helpen bereiken.

Wij behoeven intusschen Uwe Exc niet te doen opmerken, dat eene groote uitbreiding van onze etablissementen voorafgaande en voorbereidende maatregelen vereischt, en dat tot de opneming van behoeftigen in onze kolonien, de aankoop en eerste ontginning van gronden, en de aanbouw van woningen moet voorafgaan.

Zal dus de plaatsing, bij art 10 van hetzelve besluit aangewezen, spoedig, gelijk Zijne Majesteits zoo duidelijke intentie is, kunnen geschieden, en aan de etablissementen der Mij in den loop van 1823 eene aanmerkelijke uitbreiding kunnen worden gegeven, zoo is het volstrekt noodzakelijk dat wij in tijds en wel ten spoedigste aan de noodige gronden ??, en de verdere hier vorengem werkzaamheden daar aanvangen;

en met dit een en andere kunnen wij echter, gelijk Uwe Exc zal gevoelen, geen begin maken, alvorens de bij art 18 & 19 van gem besluit vermelde kontrakten tot stand gebragt zijn.

Wij nemen dus de vrijheid Uwe Exc te verzoeken, ons spoedig eenige mededeeling te willen doen omtrent de uitvoering, welke Uwe Exc voornemens is aan gem besluit te geven, vooral ten aanzien van het aantal personen, 't welk Uwe Exc in den loop van het jaar 1823 in de koln wenscht geplaatst te hebben, en omtrent de kontrakten, die Uwe Exc te dien aanzien verlangt aan te gaan.

Wij hebben de eer... enz

Als reactie hierop meldt de minister volgens het brievenboek met invnr 20 op 18 december 1822:

de HH Gouverneurs te hebben uitgenoodigd tot het doen van opgave van de vondelingen, verlatene kinderen, weezen en huisgezinnen welke men tengevolge 's Konings Besluit van 6 november ll No 13 in 1823 zoude verlangen geplaatst te hebben, om daarna het te sluiten kontrakt te bepalen.

Inmiddels is de Maatschappij al druk bezig met het aankopen van gronden in de buurtschap Veenhuizen waar die weeskinderen uiteindelijk terecht moeten komen, zie dit overzicht. Ze rekent erop dat het wel goed zal komen. En dat is ook zo.