Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenVier kinderen uit Amsterdam mogen met ontslag vanwege 'de bijzondere omstandigheden, waarin die kinderen verkeerden' en 'in het belang van de financien van de Stad'

Op 14 september 1826, invnr 81 scan 169, stuurt het ministerie van Binnenlandse Zaken een besluit dat vier kinderen uit Amsterdam mogen worden ontslagen vanwege 'de bijzondere omstandigheden, waarin die kinderen verkeerden'. Ik heb geen flauw idee wat daarmee bedoeld wordt en de betreffende brief biedt ook geen helderheid:

Van: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Armwezen
Onderwerp: Het Etablissement te Veenhuizen
ís-Gravenhage, den 14 september 1826

Onder bijvoeging van een afschrift der dispositie waarbij UwlEd worden geauthoriseerd tot het ontslaan van vier daarbij genoemde kinderen uit het Etablissemenet te Veenhuizen, heb ik de eer UwelEd te informeren dat uit de stad Amsterdam op den 19den dezer maand een bezending kinderen naar gemeld Etablissement zal worden overgevoerd, waarvan mij echter vooralsnog de hoe grootheid niet is opgegeven.
De Administrateur voor het Armwezen

Bijgevoegd is de beloofde dispositie, invnr 81 scans 171-172:

Aan: de Permanente Kommissie van de Maatschappij van Weldadigheid te ís-Gravenhage.

Van: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Armwezen

De Administrateur voor het Armwezen

Gezien de Missive van den Heer Gouverneur van Noord-Holland, ind. 9 september 1826 no.37/11923, betrekkelijk een voorstel van het Stedelijk Bestuur te Amsterdam tot ontslag van vier, vanwege het Aalmoezeniers Weeshuis te Amsterdam uitbestede kinderen.

Gelet op de bijzondere omstandigheden, waarin die kinderen verkeerden, en die het, ook in het belang van de financien van de Stad geraden doen zijn om het voorstel in gunstige aanmerking te nemen.

Authoriseert de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid te ís-Gravenhage de vier hiervoren bedoelde kinderen met namen Willem George Loits, Cristoffel van Wiggen, Martinus Heijkamp en Matthijs Heijkamp te ontslaan en dezelve te laten volgen aan hem die zich vanwege het Stedelijk Bestuur voornoemd aan het gesticht te Veenhuizen, tot hunne overneming zal melden.

Afschrift hiervan zal gezonden worden zoo aan de Heere Gouverneur van Noord-Holland teneinde den inhoud te brengen ter kennis van het meergem. bestuur; als aan de Commissie voornoemd met verzoek om dienovereenkomstig te handelen.

ís-Gravenhage, den 14 september 1826

De vier worden op 22 september 1826 in Veenhuizen opgehaald door een medewerker van de Inrichting voor Stadsbestedelingen. Ze staan allemaal op de scans in het stamboek van het eerste gesticht met invnr 1571 op volgorde van weesnummer.

Willem George Loits

Willem George Loits heeft het weesnummer 445. Hij zou zijn geboren in 1812 en hij is sinds 3 september 1824 in het kindergesticht.

Jan Christoffel van Wiggen

Jan Christoffel van Wiggen heeft het weesnummer 450. Hij zou ook zijn geboren in 1812 en ook hij is sinds 3 september 1824 in het kindergesticht.

Martinus Heijkamp

Martinus Heijkamp heeft het weesnummer 221. Hij zou zijn geboren in 1816 en hij is sinds 21 augustus 1824 in het kindergesticht.

Matthijs Heykamp

Matthijs Heykamp heeft het weesnummer 233. Er is bij hem geen geboortedatum genoteerd en hij is op 18 mei 1826 in het kindergesticht gekomen.