Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenBij koninklijk besluit van 19 september 1826 wordt vastgelegd waar jongens uit de kolonie voor de dienstplicht moeten worden ingeschreven. Meestal is dat de plaats van herkomst

Het betreffende koninklijk besluit van 19 september 1826 schijnt nummer 89 te hebben, maar bevindt zich niet in het koloniearchief. De informatie komt bij de permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid dankzij een brief van de schout van Vledder Stephanus Jacobus van Roijen van 30 oktober 1826, invnr 81:

Kopie no.165

Vledder, den 30 october 1826

Naar aanleiding van een Besluit van den Heer Gouverneur dezer provincie dd. 27 dezer no. 1 en 2, heden bij mij ontvangen, heb ik de eer UWEG hiernevens kopij van dat besluit benevens kopij van de daarbij gevoegde Modellijst toe te zenden met verzoek dat UWEG de nodige orders gelieve te stellen, dat de daarbij gevorderde opgave zoo vroeg tijdig aan mij word bezorgd, dat ik aan het besluit voor of uiterlijk op den 8 november aanstaande kan voldoen.
Terwijl ik verder de vrijheid neem UWEG hierbij indachtig te maken dat het Instituut en de verdere gebouwen te Wateren niet onder mijne gemeente, maar onder de gemeente van Diever behooren, en dat alzoo de jongelingen aldaar even zoo min als die welke in de Oost en West vierde parten op Vriesch grondgebied woonen, op de Lijst voor Vledder kunnen noch behooren gebragt te worden.

De Burgemeester van Vledder,
(get) S.J.van Roijen
Voor kopie konform, de Direkteur der Kolonien,
Bij deszelfs absentie, de Adjunct-Directeur.
Falck

Gouverneur

Bij de brief van Van Roijen zitten twee bijlagen. De eerste is een afschrift van een schrijven van de gouverneur van Drenthe, gedateerd 27 oktober 1826, waarin hij het koninklijk besluit van 19 september samenvat en daarover een besluit neemt:

Assen, den 27 October 1826

De Gouverneur der Provincie Drenthe gelezen eene missive van den Heer Administrateur voor de Nationale Militie en Schutterijen dd. 20 dezer N13 ten fine daarbij vermeld geleidende afschrift Zijner Majesteits Besluit dd.19 september ll. N89 onder zekere bepalingen vaststellende.

a. dat de jongelingen welke afzonderlijk en niet tegelijk met hunne ouders of naastbestaande bij wien zij tevoren inwonende, door godshuizen of armbesturen ten hunnen kosten in de kolonie der Maatschappij van Weldadigheid zijn uitbesteed voortaan wanneer zij de jaren der Militie hebben bereikt, door de zorg van belanghebbenden Regenten of Directeuren der Godshuizen of van de Armbesturen voor de Nationale Militie zullen worden ingeschreven binnen de gemeenten onder welke de Godshuizen en Armbesturen behoren, door wien de kosten van alimentatie bestreden worden

b. dat geene jongelingen mitsdien met betrekking tot de Nat Militie te beginnen met den jare 1827 meer gereekend zullen worden onder de bevolking te behooren van de Provincie onder welke de kolonien waarin dezelve zijn opgenomen geworden, gelegen zijn

Gelet op des Heeren Administrateurs nadere missive betrekkelijk het onderwerp van den zelfden dag no.13,
          
Besluit

Artikel 1
Met kennisgeving hier van de plaatselijke bestuuren te Norch en Vledder aan te schrijven om uiterlijk woensdag den 8sten november aanstaande aan ons in te zenden eene nominative lijst volgens bijgevoegd model van alle zoodanige jongelingen thans in de Kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid, onder hunne gemeenten ressorterende, aanwezig die overeenkomstig het bepaalde bij a. van opgemeld Koninglijk Besluit in de termen vallen om in den jare 1827 en vervolgens in de gemeenten onder welke de Godshuizen of Armbesturen gelegen zijn, door wien de kosten hunner alimentatie bestreden worden, voor de Nationale Militie te moeten worden ingeschreeven.

En worden UEdelachtbare verzogt, om bij de aanvraag de noodige renseignementen tot de invulling van gemelde lijst, de directie der bedoelde Koloniale gestichten enz. uit te noodigen tot eene zoo spoedige voldoening, dat op den bepaalden tijd aan deze onze Resolutie kan worden voldaan waarvoor Uw Edelachtbare zullen moeten zorgen.

Afschrift dezer met bijvoeging van een model lijst te zenden aan de Gemeente Besturen to narigt,

Artikel 2 enz.

De Gouverneur voornoemd,
(get) P. Hofstede
Voor afschrift conform,
de Burgemeester van Vledder,
(get) S.J.van Roijen
Voor kopie conform,
de Direkteur der Kolonien,
bij deszelfs absentie,
De Adjunct-Direkteur
Falck

Modellijst

De tweede bijlage is een modellijst. Het opschrift luidt: 'Nominative Lijst van al zodanige jongelingen thans in de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord aanwezig die overeenkomstig Z. M. Besluit van den 10 September 1826 N89 in de termen vallen om in den jare 1827 en vervolgens in de gemeente onder welke de godshuizen of armbesturen gelegen zijn, door wien de kosten van derzelver alimentatie bestreden worden, voor de Nationale Militie te worden ingeschreven.'