Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenDiverse wezen komen langs als de nieuwe directeur op 1 juni 1829 een aantal vragen van de permanente commissie moet beantwoorden

De net in functie getreden directeur Van Konijnenburg beantwoordt op 1 juni 1829 een serie vragen van de permanente commissie over weeskinderen en over naamlijsten. De brief bevindt zich in invnr 97 de scans 421-422. Zie helemaal bovenaan de pagina hoe de scans te bereiken zijn.

Door het vergelijken van de naamlijst der Kwekelingen te Wateren met het aldaar aanwezige Personeel is gebleeken dat, bij de P.K. zoo als bij ons als nog bekend stond Diederik Martinus Mulkes, doch welke volgens schrijven van den Heer Mulder dd. 27 Mei N. 34 in Dec JL. van verlof achtergebleven, uit de sterkte zoude zijn gevoerd, waar van wij echter eerst den 24 April 1829 opgaven hebben bekomen, en op de Mutatie Staat dierzelfde maand melding gemaakt;-

terwijl op de genoemde naamlijst nog niet voorkomt D. F. Arpoo sedert eenen geruimen tijd in dat Etabl. aanwezig.

(...)

Als mede in geheele voldoening aan genoemde Missive te berigten dat Petronella Schoofs N1079 een zeer oppassend kind en wel in staat is, voor haar eigen onderhoud te kunnen zorgen.

Dat te Wateren onder N1018 bekend staat Jan van Huijsen en niet Jan Hendrik van Huijsen, dat deeze Jan van Huijsen, reeds 22 Jaren oud, volwassen en oppassend is, zijn geloofsbelijdenis heeft afgelegd, en wel in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

Dat Sientje de Wilde N1805 al mede geschikt is in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien als zijnde vlug en werkzaam en bij geŽmploy. in het 3e gesticht werkzaam geweest terwijl ik het berigt aangaande Pieter van der Linden nog tot eene volgende gelegenheid moet uitstellen, doordien wij te laat opgemerkt hebben, dat deze te Wateren en niet te Veenhuizen is gevestigd.

Eindelijk dat Petronella Vemeulen N1844 niet buiten schaden in de gestichten kan verblijven, vermits haare zinneloosheid van dien aard is, dat zij voor geen arbeid hoegenaamd eenige geschiktheid heeft, en het alzoo wenschelijk zoude zijn voor haar te worden ontslagen.

De directeur der koloniŽn,
J. van Konijnenburg

Ik ga proberen uit te vogelen welke kinderen er in de brief hierboven bedoeld worden. Zie op deze pagina hoe de scans van de genoemde wezenregisters te bereiken zijn.

Diderik Martinus Mulkes (en zussen)

● Diderik Martinus Mulkes wordt kwekeling op het Instituut voor Landbouwkundige opvoeding te Wateren, van waar hij wegloopt en hij staat dus op de desertie-pagina van dat instituut. Hij is niet alleen gekomen, want tegelijk met hem op 25 april 1825 worden het kindergesticht binnengebracht, ook hervormd en ook uit Kampen afkomstig en dus ongetwijfeld zijn zusjes:

● Lamberta Johanna Mulkes is geboren 29 juni 1809 en dus de oudere zus. Zij staat met het weesnummer 934 in het register van het eerste gesticht met invnr 1571 en in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410. In 1829, het jaar dat zij twintig wordt, is het oordeel van de directie 'kan in haar onderhoud voorzien en verlangt te vertrekken'. Ze heeft een tegoed op haar arbeid van f 19,70 en een kledingschuld van 6,72, zodat ze met zo'n dertien gulden op zak de wijde wereld intrekt op 4 mei 1829.

● Maria Theresia Mulkes is geboren 20 mei 1815 en de jongste van het stel. Zij staat met het weesnummer 949 in het register van het eerste gesticht met invnr 1571, in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410, in het register 1831-1834 met invnr 1411 en in het wezenregister 1835-en-verder met invnr 1412. Zij is ook de laatste die weggaat, Zij verlaat Veenhuizen met ontslag op 29 maart 1836.

● Jacoba Hendrika Mulkes is geboren 21 mei 1813 en zit ertussenin. Zij staat met het weesnummer 944 in het register van het eerste gesticht met invnr 1571, in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410 en in het register 1831-1834 met invnr 1411. Zij trekt de deur van Veenhuizen achter zich dicht op 4 april 1833.

Voor mensen die verder onderzoek willen doen is hier nog een klein lijstje met stukken waar de naam 'Mulkes' in voorkomt.

Daniel Frederik Arpo

Daniel Frederik Arpo heeft als achternaam eigenlijk Arpeau en is via Johannes van den Bosch geplaatst als kwekeling te Wateren. Hij zal daar twee keer opgenomen worden en enig licht op het geheel wordt geworpen op deze pagina.

Petronella Schoofs

Petronella Schoofs staat met het weesnummer 1079 in het register van het eerste gesticht met invnr 1571 en in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410. Volgens die inschrijving is zij geboren in 1810, hervormd en afkomstig uit Amsterdam, dat haar op 27 april 1825 het kindergesticht heeft binnengebracht.
Na de positieve woorden van de directeur in zijn brief verlaat zij Veenhuizen met ontslag op 18 augustus 1829.

Jan van Huijsen

Jan van Huijsen staat onder de naam Jan van Huizen (want dat is hoe hij zelf ondertekent) op de alfabetische pagina van de kwekelingen aan het Instituut te Wateren.

Sientje de Wilde

Sientje de Wilde staat met het weesnummer 1805 in het register van het derde gesticht met invnr 1572 en in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410. Als geboortedatum wordt slechts het jaar vermeld, zij zou zijn geboren in 1810. Zij is afkomstig uit Krommenie dat haar op 31 oktober 1825 het kindergesticht heeft binnengebracht.
Na de positieve woorden van de directeur in zijn brief verlaat zij Veenhuizen met ontslag op 25 augustus 1829.

Pieter van der Linden

Pieter van der Linden staat op de alfabetische pagina van de kwekelingen aan het Instituut te Wateren.

Petronella Vemeulen

Petronella Vemeulen staat met het weesnummer 1844 in het register van het derde gesticht met invnr 1572 en in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410. Volgens die inschrijving is zij geboren 9 februari 1809 te Hoedekenskerke, is zij rooms-katholiek en door Hoedekenskerke op 27 oktober 1828 het kindergesticht binnengebracht.
Er zal nauwelijks gelegenheid zijn om te reageren op het verzoek van de directeur om haar te ontslaan, want al snel na deze brief, op 16 juni 1829 overlijdt Petronella Vemeulen.