Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenDe weeskinderen die verlof vragen voor 1829, hun namen, hun tegoeden en soms hun logeeradressen

De net in functie getreden directeur Van Konijnenburg zendt 13 juli 1829 de lijsten met kinderen die dit jaar met verlof willen, met soms logeeradressen en met overwegingen. Eerst de brief, die draagt nummer N48 en bevindt zich in invnr 97 de scans 923-924.

Frederiksoord, den 13 Julij 1829

Ik heb de eer UWEdG hierbij intezenden twee Staten, bevattende 50 en 57 kinderen van het 1e en 3e  Gesticht, welke in dezen zomer met verlof naar elders verlangen te gaan.

Dezelven zijn allen van zoodanige ouderdom, dat zij zonder gevaar alleen, of onder geleide van de oudste hunner naar dezelfde plaats, kunnen reizen, waaromtrent ik de H.H. Adjunct-Direkteurs vooraf opzettelijk heb gehoord.

Ofschoon de nuttigheid van het toestaan van zulk een verlof op den geest van het publiek niet willende in twijfel trekken, moet ik UWEdG echter doen opmerken, dat, moeten de jongelieden zelven in de reiskosten voorzien, - hetgeen zij wel willen en waartoe de meeste genoegzaam te goed hebben, en de overige het benoodigde wel van hunne medegezellen zouden kunnen bekomen, -. hunne oververdiensten daardoor voor een aanzienlijk gedeelte zouden worden verbruikt, terwijl dezelve hun zoo zeer te staden zullen komen tegen den tijd van hun ontslag, wanneer het van het grootste belang is, dat zij over eenige penningen kunnen beschikken, en waarvan het beloop tot hiertoe bij de meesten zoo gering is geweest, dat hierop, niet geheel zonder grond, eenige aanmerkingen, onder andere aan UWEdG Medelid den Heer Sluiter gemaakt zijn.

Ik meen UWEdG derhalve te moeten voorstellen, om te bepalen, dat in geen geval, en dus ook niet tot reisgeld, eenige verstrekking van het bij de Maatschappij opgelegd te goed mag worden gedaan.

De Adj Dir de Geus heeft mij in bedenking gegeven, om, voor het vervolg, alleen aan die kinderen een verlof toe te staan, welke van hun zakgeld de noodige reispenningen zullen hebben bespaard, hetgeen mij wel aannemelijk voorkomt.

Voor het tegenwoordige intusschen, ben ik zoo vrij UWEdG voor te stellen om de jongelieden van beide staten aan de verschillende gemeente besturen optegeven, met te kennengeving dat UWEdG niet ongeneigd zijn om aan die kinderen hunne begeerte toe te staan, mits de Administratien, door welke zij geplaatst zijn, in de reiskosten voorzien en mitsdien aan de Directie van het 1e of 3e Gesticht, waarin zich de kinderen bevinden, doen kennen, welke zij verlangen van de opgegevene te zien overkomen, en tegelijk de verzekering geven van aan de kinderen, bij hunne terugkering, zoo veel boven het benoodigde voor de terugreis, behoorlijk verzekerd, voor de Direktien te zullen medegeven, als deze zullen gemeend hebben voor de heen-reis aan de kinderen te moeten voorschieten.

Het verlof zou voor drie weken kunnen zijn en het best tegen 15 of 20 September kunnen verleend worden.
De Directeur der Kolonien
J. van Konijnenburg

Bijgeschreven met potlood door een lid van de permanente commissie: Zouden zij het anders (uit) eigen zak kunnen betalen of die waar zij moeten gaan het dien zullen in het goed(of: in het geld).

De permanente commissie heeft op de brief geschreven 24 Julij 1829, in advies N4' en 'Nader 21 September 1829 N23', wat zal betekenen dat zij op 24 juli 1829 de diverse gemeentebesturen aanschrijft en op 21 september 1829 bepaalt wie er echt met verlof mogen.

Eerste gesticht

De eerste bijlage bij de brief is invnr 97 de scans 926 en 927 en bevat de kinderen uit het eerste gesticht die met verlof willen. De eerste kolom is het weesnummer waarin zij in de stamboeken te vinden zijn, zie hier, de tweede de naam, de derde de bestemming en de vierde hun tegoed. Een paar kinderen linken naar informatie over hen elders op de site.

Kolonie Veenhuizen 1829 ------- 1e Etablissement binnen
Lijst der kinderen welke om verlof verzoeken.

120
Cornelia Hauser
Amsterdam
34,00
1115
Geertruida Evers
Amsterdam
26,00
658
Christina Haverkamp
Amsterdam
5,00
1122
Maria Schouwink
Amsterdam
13,00
1120
Johanna Maria Siekerman
Amsterdam
9,00
1123
Jacoba Brouwer
Amsterdam
3,00
1064
Hendr. Petr. Hak
Amsterdam
3,00
1067
Catharina Suiker
Amsterdam
1,00
1130
Hendrika Pries
Amsterdam
6,00
712
Antje Koch
Amsterdam
3,00
91
Susanna Patrijs
Amsterdam
11,00
1111
Hendrika Leurs
Amsterdam
9,00
745
Helena Penekamp
Amsterdam
5,00
724
Johanna Dorcas
Amsterdam
4,00
1116
Jansje Emanuel Amsterdam
3,00
748
Johanna Prijser
s-Hage
9,00
848
Klazina Cor.Verstege
s-Hage
9,00
914
Barbara Crambie
Rotterdam
13,00
913
Maria Touser
Rotterdam
13,00
47
Fransina Woltering
Leijden
2,00
110
Catharina Goedhart
Hees
18,00
141
Maria van Houten
Groesbeek
30,00
920
Catharina Klerks
Schoonhoven
22,00
661
Dirkje de Bruin
Kampen
22,00
941
Aaltje Schuurman
Kampen
4,00
1228
Cornelia van der Made
Goedereede
7,00
48
Catharina Vegter
Wolvega
4,00
1671
Dirkje Visser
Hindelopen
2,00
1666
Geertje Visser
Hindelopen
2,00
1674
Klaasje Gebr.Bakker
Hindelopen
2,00
990
Karel Borgh.Henrice
Amsterdam
8,00
433
Joseph Stroomberg
Amsterdam
16,00
812
Hermanus Woltering
Leijden
10,00
1023
Jacob Hogenberk
Amsterdam
8,00
1207
Cornelis Vlasblom
Rotterdam
12,00
1225
Dirk van der Made
Goedereede
35,00
837
Philip Frie
s-Hage
16,00
840
Johannes Stangerop
s-Hage
9,00
811
Abraham Hakbijl
Leijden
17,00
810
Willem Werf
Leijden
12,00
64
Janus Meijer
Hillegom
12,00
1018
Willem van der Wind
Haarlem
45,00
1345
Teunis Koster
Harlingen
45,00
86
Florian Harrer
Amsterdam
22,00
1777
Albert Spaan
Lemmer
4,00
1685
Lodewijk Schenkenberg
Workum
3,00
436
Karel Roller
Amsterdam
3,00
172
Ernst Roller
Amsterdam
1,00
1220
Joh. Poortvliet
Dirksland
28,00
829
Willem van Dijk
s-Hage
13,00

Derde gesticht

De tweede bijlage is een soortgelijke, maar iets anders opgezette lijst van kinderen uit het derde gesticht, invnr 97 de scans 929-931. De kinderen met een 'PK'-nummer staan allemaal op deze lijst:

Veenhuizen --------------- 3e Etablissement
Nominative staat van weezen(jongens) in het 3e Etablissement welke worden voorgedragen voor verlof.

1376
J. de Metsler
Vlissingen
Kan logeren in het weeshuis te Vlissingen. Tegoed f 7,22
PK 37
J. Hofman
Leijden
Kan logeren in het weeshuis te Leijden. Tegoed f 15,83
1414
P. Wissekerke
Middelburg
Kan logeren in het weeshuis te Middelburg. Tegoed f 28,86
1463
P. Boom
Amsterdam
Kan logeren in het weeshuis te Amsterdam. Tegoed f 11,17
1161
B. van Dorp
Dortrecht
Kan logeren bij zijn grootvader Joh. Van der Hoek, mandemaker in de Vrieschestraat. Tegoed f 27,13
1405
J.M. Sarus
Middelburg
Kan logeren bij zijn zwager A.L.Hein, schoen-maker in de Gosstraat. Tegoed f 17,09
1572
J. de Graaf
Middelburg
Kan logeren bij de heer Tak op de Dwarskaaij. Tegoed f 17,43
PK 5
K. Dumans
Utrecht
Kan logeren bij zijn vader Dumans schoenmaker op t Oude Kerkhof. Tegoed f 10,51
1560
B. Nieuwenhuizen
Amersfoort
Kan logeren bij zijn oom Bernardus van Keulen, wever in de Bloemestraat. Tegoed f 12,05
982
Jan Stokkers
Amsterdam
Kan logeren bij zijn oom J. van den Bosch, kruidenier in den Nieuwendijk op den Dam. Tegoed f 23,84
608
J. Broekhuizen
Amsterdam
Kan logeren bij Kaatje de Boer in de Laurierstraat 11. Tegoed  f20,15
755
B. van der  Bunk
Ter Goes
Kan logeren in het weeshuis. Tegoed f 5,74
1236
J. van der Linde
Dortrecht
Kan logeren bij zijn moeder, werk-vrouw in de Mari-boonstraat. Tegoed f 12,77
1195
A. Steijger
Leijden
Kan logeren bij zijn oom Not steenhouwer op de Apothekerdijk. Tegoed  f 14,58
1233
H. de Ruiter
Dortrecht
Kan logeren bij zijn moeder O. de Ruiter, naaister op de Rietdijk. Tegoed f 13,34
1465
N. Doesburg
Amsterdam
Kan logeren bij zijn oom Laurens van der Putte, tuinman in de Plantagie. Tegoed f 4,70
1412
M. de Memmen
Middelburg
Kan logeren bij zijn oom Marinus Huipes, gegageerde in ter Veere. Tegoed f 44,66
1620
J. v. Duin
Haarlem
Kan logeren bij zijn zwager van Zutphen, timmerman in de Huijgelstraat. Tegoed f 4,06
1378
W.J. Rijkhart
Vlissingen
Kan logeren bij zijn broer K.L.Rijkhart, scheepstimmerman, in de Korte Noordstraat. Tegoed f 14,45
1399
C. Holtkamp
Laandijk
Kan logeren bij zijn oom Reindert Middelburg, molenaar te Wormer. Tegoed f 9,43
1238
W van Heusden
Gorkum
Kan logeren bij zijn oom Hendrik van Heusden, visser op de Kalkhoven. Tegoed f 28,67
1380
J. Arends
Vlissingen
Kan logeren bij Piet Serons, scheepstimmer man in de Brewaterstraat. Tegoed f 6,17
1610
J. Timmermans
Haarlem
Kan logeren bij zijn oom Simon Berk, tuinman op t Kraaijenest. Tegoed f 2,06
PK38
M. de Vos
Alkmaar
Kan logeren bij zijn broer Pieter Duinmeijer, zilversmit in de Breestraat. Tegoed f 3,13
1377
H. Staalman
Vlissingen
Kan logeren bij zijn zwager Karel Verdonk, schipper in de Walstraat. Tegoed f 8,89
1645
L. Sabelue
Haarlem
Kan logeren in het weeshuis. Tegoed f 4,73
825
A. Kassor
Leijden
Kan logeren bij zijn oom Johannes Verstrate, koffijwinkelier in de Galgstraat. Tegoed f 12,76
58
H.H. Goesen
Amsterdam
Kan logeren bij zijn broer Gerrit Goesen, schoenmaker op de hoek van de Geelvinkenweg op de Cingel. Tegoed f 31, 61
928
S. van Arkel
Deventer
Kan logeren bij zijn moeder vrouw van Arkel, werkvrouw achter de Muur. Tegoed f 3,77
124
B. Allenbrand
Amsterdam
Kan logeren bij zijn oom Pieter Boesman, koffijwinkel op de Jode Vismarkt. Tegoed f 23,25
1197
L. Stadhouder
Leijden
Kan logeren bij zijn oom Klaas Stadhouder ijzerwinkel op de Matestraat. Tegoed f 6,68
970
Rijmbrand Rijn
Amsterdam
Kan logeren bij Indermauer, kleermaker op het Spui. Tegoed f 1,67
PK 57
Z. de Hart
Enkhuizen
Kan logeren in het weeshuis te Enkhuizen.
Tegoed f 1,12
279
M. van Geest
Delft
Kan logeren bij zijn oom J. van Sponse, schipper in Monster. Tegoed f 25,44
1206
P. Vlasblom
Rotterdam
Kan logeren bij zijn broer Jan Vlasblom, arbeider in den oppert bij de Hofpoort. Tegoed f 20,17
1593
H. van Zoelen
Haarlem
Kan logeren bij zijn zwager J. Waasdorp, logementhouder op de Groote Markt. Tegoed f 37,78
1725
W. Kruit
Amsterdam
Kan logeren bij zijn oom Dirk van den Ekker, veenbaas te Westerdelft. Tegoed f 30,25
1733
W. Kooij
Zijp
Kan logeren bij zijn zwager Jan Hofland, werkman te St. Maartensbrug op de Zijp. Tegoed f 12,23
1312
Joseph Manoel
Amsterdam
Kan logeren bij zijn oom Manuel Francisco, arbeidsman in de Westerburgerstraat. Tegoed f 1,23
289
C. van Geest
Delft
Kan logeren vij zijn oom J. van Sponse, schipper te Monster. Tegoed f 17,78.
1621
C. van den Ende
Haarlem
Kan logeren bij zijn oom Jan Murtien, smit in de Zuijerstraat. Tegoed f 4,06
1642
J. van Rijn
Haarlem
Kan logeren bij zijn oom J. Bollestein, schoenmaker. Tegoed f 24,46
1764
A. Van Esch
Hoorn
Kan logeren bij zijn oom Antonius Bertran, schoen-maker op t Nieuwenoort
1602
J. Reulen
Haarlem
Kan logeren bij zijn moeder Naatje Allegers, werkvrouw in t Moerinhetje. Tegoed f 2,23
1654
H. Rijnders
Haarlem
Kan logeren in het weeshuis. Tegoed f 8,67
1623
Grandeman
Haarlem
Kan logeren bij de weduwe Pieterse, logementhoudster in de Agterkant. Tegoed f 7,22.
1024
G. van der Heijde
Amsterdam
Kan logeren bij zijn oom J. van der Heijde, lakmaker in de Lange Dijkstraat. Tegoed f 7,39.
1613
Verkruissen, A.
Haarlem
Kan logeren in het weeshuis. Tegoed f 3,06
1720
Dirk Mes
Wormeveer
Kan logeren bij zijn oom Willem Mooij, timmerman. Tegoed f 16,95
961
A.J. Blankscheen
Kampen
Kan logeren bij de weduwe van Dijk op de Ouwestraat. Tegoed f 1,39
1570
J. Korver
Utrecht
Kan logeren bij zijn oom Korver, schoenmaker Uijterdewal. Tegoed f 1,09
1801
W. Bruin
Koog
Kan logeren bij zijn broer Gerbrand Bruin, papiermolenaarsknecht. Tegoed f 10,12
969
L. in t Hout
Middelburg
Kan logeren bij zijn oom de Naat, timmerman in de Langeviel. Tegoed f 4,05
1324
MW. van Burkum
Amsterdam
Kan logeren bij zijn neef M. Jelissen, koekebakker op de Haarlemmerdijk. Tegoed f 1,20
992
F. van Vuren
Amsterdam
Kan logeren bij zijn moei Alida Keijzer, naaister op het Leidseplein. Tegoed f 10,43
1815
H. Houtman
Utrecht
Kan logeren bij zijn oom Arie Houtman, tuinier Onder de Linden. Tegoed f 0,70.
577
W Kroegman
Amsterdam
Kan logeren bij zijn oom Dirk Roos, kastemaker op de Egelantiersgracht Tegoed f 8,74

Aldus opgemaakt te Veenhuizen, A. de Geus Adjunct-Directeur.