Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenDe permanente commissie en de directeur der koloniŽn proberen juli-augustus 1829 de verschillen tussen de stamboeken in Veenhuizen en Den Haag weg te nemen

Er zijn meerdere van dit soort briefwisselingen. KopiŽren is in de negentiende eeuw overschrijven en dan gaat er heel veel mis. De vragen van de permanente commissie stonden in het origineel links en de antwoorden van directeur Van Konijnenburg rechts, hier heb ik ze onder elkaar gezet. Dit stuk bevindt zich in invnr 98:

NOTA VAN AANMERKINGEN OP DE PERIODIEKE STATEN OP 1 JULIJ ll.

AANMERKING: 1e.
op dien van vestiging van kinderen te Veenhuizen wordt opgegeven, dat Sjoukje Visser op 1737 is gevestigd;
intusschen is dit nommer op onze registers nog vervuld door Pieter Nout in November 1828 aangekomen, en als toen door de Directie gebragt op 2020, doch door ons op voorn. N1737 overgeschreven, waarvan onder meer anderen der Directie is kennis gegeven op onze nota van 20 December daar aanvolgend.
Wij hebben Sjoukje Visser nu op No. 2027 doen brengen.

ANTWOORD: Pieter Nout is werkelijk aanwezig, en was Sjoukje Visser, alzoo, verkeerdelijk op 1737 gebragt, welke thans, als bij de Kommissie, op N. 2027 is overgeschreven.


AANMERKING: Voorts is op dienzelfden staat opgegeven Johanna Wilhelmina Wijlen op N. 1379, ook dit nommer is niet open, terwijl daar op in onze Registers staat Cornelis Hubertus Boone.-
wel is waar is de Direkteur geautoriseerd om gen. C. H. Boone, ingevolge de voordragt van 1829 te ontslaan, doch men schijnt zijnen broeder Jacobus Martinus Boone N. 777 te hebben ontslagen, immers op den Mutatie Staat over Mei wordt dit opgegeven.
Intusschen is J. W. Wijlen door de Permanente Commissie gebragt op N. 2028, hetgeen de Directie wordt verzocht insgelijks te doen.

ANTWOORD: Niet J. M., maar C. H. Boone is inderdaad ontslagen, waarvan volgens de minute juiste opgave aan de Kommissie gedaan is; doch waaromtrent bij het overschrijven van den Mutatie Staat een misslag is begaan.- Intusschen is J. W. Wijlen nu ook hier op N. 2028 overgebragt.


AANMERKING:
Nog wordt als aangekomen op dien staat opgegeven een van Rotterdam opgezonden kind genaamd Hendrika de Koning gevestigd op 1556, en geboren 6 aug 1821, volgens de ingekomen stamlijst heet dat kind Hendrica Bijkerk en is geboren 26 aug 1821, de Commissie verlangt deswegens opheldering;-

ANTWOORD:
N. 1556 is werkelijk Hendrica Bijkerk genaamd, en is den 26 aug 1821 geboren. Men zou de lijst van opzending niet beter hebben kunnen lezen!


AANMERKING: terwijl eindelijk wordt opgegeven onder N. 1680 Bastiaan Bijkerk geboren 31 Mei 1818, ofschoon deze volgens de stamlijst den 31 Mei 1828 zou zijn geboren.

ANTWOORD: Deze moet inderdaad 31 Meij 1818 geboren wezen, hebbende het kind het uitzigt van Elf Jaren oud te zijn.


AANMERKING: 2e. Op die der Mutatien wordt opgegeven Maria Verstraate onecht kind, geboren 23 Junij 1829 van 1545, op dat nommer staat ingeschreven Maria Eugenia Provoost, is dit wel de moeder?

ANTWOORD: Maria Eugenia Provoost is wel de moeder van Maria Verstraten (niet Verstraate).


AANMERKING: De Commissie verzoekt in het vervolg in diergelijke gevallen ook opgave van den naam der moeder.

ANTWOORD: Dit zal geschieden.


AANMERKING: Nog wordt op dien staat als ontslagen opgegeven Mietje van der Lee Bedelaars Kolonist N. 55, terwijl op dat nommer op de Registers der Permanente Commissie bekend staat Pieternella van der Lee en Maria van der Lee op 635, daar nu autorisatie tot ontslag is gegeven voor Pieternella van der Lee N. 55 is het de Commissie niet duidelijk of zij wel is ontslagen, en verlangt daar omtrent illucidatie.

ANTWOORD: Mietje van der Lee N. 55 is dezelfde geweest, welke zich ook wel Pieternella schijnt genoemd te hebben.


AANMERKING: 3e In Mei ll. is ontslagen Freerk Bruins Visser N. 1925 van de Bedelaars Kolonisten met zijn vrouw en kind, N. 1926 & 1928, aan dat gezin is op het te kennen gegeven verlangen om in de KoloniŽn te blijven door de Permanente Commissie toegestaan om in de arbeiders gestichten te worden overgeplaatst, doch aan die overplaatsing is geen gevolg gegeven.

ANTWOORD: Dit ontslag en deze overplaatsing schijnt vroeger vergeten te zijn.- Een en ander heeft nu in Julij plaats gehad, en zal vermeld worden in den mutatie staat voor die maand.


AANMERKING: In Junij is ontslagen het gezin van Johannes Koman N. 1503 met vrouw en drie kinderen N. 1504, 1505, 1506 & 1507, aan welke dezelfde gunst was toegestaan, doch op den Vestigings Staat wordt mede van die overplaatsing geene melding gemaakt.
Zijn nu die beide gezinnen in de arbeiders gestichten overgeplaatst ingevolge de daartoe verstrekte autorisatie, of zijn zij, evenals de andere op de voordragt ontslagen bedelaars weggezonden? dit wenschte de Commissie te weten; in het laatste geval met opgave der redenen, en indien zij in de gestichten voor arbeiders zijn gevestigd, wordt daarvan opgave in den Vestigings Staat voor Julij verzocht.

ANTWOORD: Zijn den 13 Junij als bedelaars ontslagen, en ook vertrokken, als van de vergunning om als arbeiders te kunnen blijven, geen gebruik hebbende willen maken.


ONDERTEKENING AANMERKINGEN:
ís Gravenhage den 25 Julij 1829
De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid
Namens dezelve
get/ Faber van Riemsdijk

ONDERTEKENING ANTWOORDEN:
Frederiksoord, den 4e Aug. 1829
De Direkteur der KoloniŽn
J. van Konijnenburg

De laatste vier aanmerkingen gaan over bedelaarskolonisten. Dat laat ik hier zitten, maar ik doe wel een poging te achterhalen om welke weeskinderen het gaat.

Sjouke Visser

Sjouke Visser (en dus NIET Sjoukje) staat met het weesnummer 2027 in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410. Volgens die inschrijving is hij geboren op 5 juli 1814 en is hij afkomstig uit Smallingerland, dat hem op 13 juni 1829 het kindergesticht heeft binnengebracht. Hij zit er dus maar net twee maanden en hij zal ook niet lang blijven, want op 22 oktober 1830 gaat hij (zestien jaar oud) in zeedienst, dus bij de marine.

Pieter Nout (en broer)

● Pieter Nout staat met weesnummer 1737 in het register van het derde gesticht met invnr 1572 en in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410. Volgens die inschrijving is hij geboren op 29 maart 1819 en afkomstig uit Goederede dat hem op 20 november 1828 het kindergesticht heeft binnengebracht. Hij zal al kort na deze correspondentie, op 18 september 1829, overlijden.
Hij was niet alleen aangekomen, want ook op 20 november 1828 was uit Goederede gearriveerd:

● FranÁois Nout, weesnummer 1736 en geboren 13 februari 1816 en dus ongetwijfeld de grotere broer van Pieter. FranÁois blijft acht jaar in Veenhuizen en vertrekt 25 maart 1836 met ontslag.

Johanna Wilhelmina Wijlen

Johanna Wilhelmina Wijlen staat met het weesnummer 2028 in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410, in het wezenregister 1831-1834 met invnr 1411 en in het wezenregister 1835-en-verder met invnr 1413. Volgens die inschrijving is zij geboren op 12 april 1822 en afkomstig uit Amsterdam dat haar op 18 juni 1829 (zeven jaar oud) het kindergesticht heeft binnengebracht.
Ze blijft dertien jaar in Veenhuizen en vertrekt 21 mei 1842 met ontslag.

Cornelis Huijbertus Boone

Cornelis Huijbertus Boone staat met weesnummer 1379 in het register van het derde gesticht met invnr 1572 en in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410. Volgens die inschrijving is hij geboren op 22 mei 1807 en afkomstig uit Vlissingen dat hem op 30 juni 1825 het kindergesticht heeft binnengebracht. In een groep waar ook kinderen uit Middelburg bij zaten, zie hier.
Hij is een paar maanden voor deze correspondentie, op 26 mei 1829, met ontslag uit Veenhuizen vertrokken.

Jacobus Mar(t)inus Boone (en zus)

Jacobus Mar(t)inus Boone staat met weesnummer 777 in het register van het eerste gesticht met invnr 1571, in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410 en in het wezenregister 1831-1834 met invnr 1411. Volgens die inschrijving is hij geboren op 8 mei 1811 en dus ook afkomstig uit Vlissingen dat hem op 28 maart 1825 (dus drie maanden voor zijn broer) het kindergesticht heeft binnengebracht. Tegelijk met een groep kinderen uit Middelburg, zie hier.
Zijn naam is eerst doorgehaald als zijnde ontslagen op 26 mei 1829, maar daarna met de opmerking 'abusievelijk doorgehaald als zijnde niet ontslagen' opnieuw ingeschreven. Hij zal Veenhuizen verlaten door op 10 december 1831 in militaire dienst te gaan.

Er is trouwens nog een Boone uit Vlissingen:

● Henriette Jacqueline Boone staat met weesnummer 780 in het register van het eerste gesticht met invnr 1571, in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410 en in het wezenregister 1831-1834 met invnr 1411. Volgens die inschrijving is zij geboren op 18 oktober 1813 en dus afkomstig uit Vlissingen dat haar op 28 maart 1825 (gelijk met broer Jacobus Martinus) het kindergesticht heeft binnengebracht. Tegelijk met een groep kinderen uit Middelburg, zie hier.
Zij verlaat Veenhuizen met ontslag op 20 april 1833.

Hendrica Bijkerk

Hendrica Bijkerk staat met het weesnummer 1556 in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410, in het wezenregister 1831-1834 met invnr 1411 en in het wezenregister 1835-en-verder met invnr 1413. Volgens die inschrijving is zij geboren op 26 augustus 1821 en afkomstig uit Rotterdam dat haar op 8 juni 1829 (zeven jaar oud) het kindergesticht heeft binnengebracht. Gelijk met haar vermoedelijke broer hieronder.
Ze blijft twaalf jaar in Veenhuizen en vertrekt 23 maart 1841 met ontslag.

Bastiaan Bijkerk

Bastiaan Bijkerk staat met het weesnummer 1680 in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410, in het wezenregister 1831-1834 met invnr 1411 en in het wezenregister 1835-en-verder met invnr 1413. Volgens die inschrijving is hij geboren op 31 mei 1818 en afkomstig uit Rotterdam dat hem op 8 juni 1829 (gelijk met zijn vermoedelijke jongere zusje hierboven) het kindergesticht heeft binnengebracht. Hij wordt 2 augustus 1832 opgenomen in het Instituut voor Landbouwkundige Opvoeding te Wateren en staat dus op de lijsten van kwekelingen die via deze pagina te bereiken zijn. Hij verlaat de koloniŽn met ontslag op 31 maart 1838.