Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenMei/juni 1841: Felix Franciscus Dennis noemt zich ten onrechte Chapman

Er schijnt vaker over Felix Franciscus Dennis geschreven te zijn (zie onderaan), maar het eerste dat ik heb is een brief van de gouverneur van Drenthe, gedateerd 18 mei 1841, invnr 244.

Het gaat de gouverneur er vooral om dat Felix Franciscus Dennis niet verzuimd heeft zich in het jaar dat hij negentien wordt aan te melden voor de Nationale Militie, de dienstplicht:

Assen, den 18 Mei 1841

Het strekt mij ten genoegen de Permanente Commissie te kunnen informeren, dat mij bij onderzoek gebleken is, dat de persoon van Felix Franciscus Dennis, bijgenaamd Chapman, (welke naam zijnen vader in later tijd schijnt te hebben aangenomen), bedoeld bij haren brief van 22e Maart laatsl: N29, niet in 1822, maar eerst den 22sten Januarij 1824 is geboren, zoo dat die jongeling ten opzigte der Nationale Militie in geenerlei verzuim verkeert.

De Gouverneur van Drenthe

Besluit

De permanente commissie is daar ook blij mee en reageert op 15 juni 1841 bij agendapunt N18, invnr 51,6 met het navolgende besluit:

ís Gravenhage, den 15 Junij 1841

De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid

Gelezen den brief van den Heer Gouverneur van Drenthe van den 18 mei ll. N2948

Besluit

Aan den Dir der Kol te schrijven als volgt:

Wij hebben de eer UwEd te kennen te geven, dat de wees Felix Franciscus Dennis Chapman N 690 gebleken is niet in 1822 maar den 22 Januarij 1824 te zijn geboren.

Ook draagt hij den naam van Chapman (dien zijn vader in later tijd schijnt te hebben aangenomen), eigenlijk ten onregte.

Hij behoort derhalve op de naamregisters voortekomen als Felix Franciscus Dennis, bijgenaamd Chapman, geboren 22 Januarij 1824.

UwEd gelieve die registers dienovereenkomstig te doen verbeteren.

Over de nagelaten inschrijving van dezen jongeling voor de Nat. Militie is in Februarij en Maart jl eene correspondentie gevoerd.

Het blijkt dan dat hij te dien opzigte in geenerlei verzuim verkeert, en zulks strekt tot ons genoegen, doch wij verzoeken UEd bij dezen den Adjunct Directeur van het 1e Gesticht te Veenhuizen, met ernsten klem aan te bevelen van alles wat Militiezaken betreft, en vooral de zorg voor de inschrijving, met de grootste naauwkeurigheid te behandelen, daar verzuimen in dat opzigt steeds zoo zeer ten nadeele der dienstpligtigen uitloopen, en der Directie dan ook door ons zeer moeijlijk zouden worden geduid.

De PC

Een lid van de permanente commissie heeft in de kantlijn hierbij geschreven: 'Zouden wij zijne geboorteakte niet opvragen?' Volgens andere notities zou er eerder iets over hem zijn geweest op 31 maart 1834, invnr 422, maar daar bleek niks te zitten. Over zijn dienstplicht zou zijn geschreven op 22 maart 1841 onder nummer N29, invnr 513, maar dat heb ik niet bekeken.

Felix Franciscus Dennis bijgenaamd Chapman staat met weesnummer 690 op de scans van het wezenregister met invnr 1411. Zie helemaal bovenaan de pagina hoe die scans te bereiken zijn. In dat register heet het dat als domicilie van onderstand het Rijk geldt en zou hij geboren zijn in Oostende. Maar in het wezenregister met invnr 1412 staat dat hij uit Vlissingen komt. Hij is op 18 mei 1834 het kindergesticht binnengebracht en hij gaat weer weg op 26 april 1843 'als nummerverwisselaar in dienst'.